“Die ne­der­laag deed ons heel veel pijn”

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT REGIO - (af) LENNERT THOELEN Berg en Dal

Merks­plas de­bu­teer­de in eer­ste pro­vin­ci­a­le met een 1-3 ne­der­laag te­gen Wit­g­oor. Vijf­tien we­ken la­ter wil­len de Spet­sers dat pijn­lij­ke ver­lies recht­zet­ten, maar het wordt een zwa­re op­dracht in Dessel.

“Er wacht ons zon­dag een moei­lij­ke op­dracht, niet al­leen door on­ze ne­der­laag uit de heen­wed­strijd”, weet ook trai­ner Raf De Hou­wer. “Wit­g­oor be­leeft een heel goed sei­zoen, ter­wijl wij tot twee we­ken ge­le­den iet­wat op de suk­kel wa­ren. De winst op Rapid Leest en de goe­de pres­ta­tie bij lei­der Ly­ra (2-1 ver­lies, red.) ga­ven ons ech­ter ver­trou­wen. Op Ly­ra ver­dien­den we echt meer. In een goe­de eer­ste helft kon­den we ech­ter niet op voor­sprong ko­men, ter­wijl de lei­der wel kon sco­ren en zo een op­tie nam op de ze­ge.”

“Met Wit­g­oor krij­gen we op­nieuw een goed voet­bal­len­de ploeg te­gen­over ons, maar we heb­ben les­sen ge­trok­ken uit de heen­match. Die ne­der­laag deed ons veel pijn, ze­ker om­dat we net kam­pi­oen ge­wor­den wa­ren en een heel goe­de voor­be­rei­ding ach­ter de rug had­den. We kwa­men daar­en­bo­ven snel 1-0 voor, maar daar­na liep het fout. Ho­pe­lijk ko­men we nu weer snel op voor­sprong en spe­len we het daar­na slim­mer uit. Dat heb­ben we tij­dens de heen­wed­strijd na­ge­la­ten. We gaan bik­ke­len voor de ze­ge, want we heb­ben de pun­ten no­dig.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.