“Bij winst is de trein ver­trok­ken”

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT REGIO - (af)

Berg en Dal zet­te het sei­zoen in met een 0-0 ge­lijk­spel te­gen Schriek, maar voor de te­rug­match van zon­dag lig­gen de kaar­ten heel an­ders.

“Op ba­sis van het klas­se­ment zou je den­ken dat we ginds een ge­mak­ke­lij­ke ze­ge zul­len boe­ken, maar daar wil ik toch voor waar­schu­wen”, stelt Lennert Thoelen. “Schriek staat la­ger ge­klas­seerd, maar het is ze­ker geen slech­te ploeg en de rang­schik­king geeft vol­gens mij een ver­te­kend beeld. Er staat ons dus een las­ti­ge wed­strijd te wach­ten, ze­ker op hun klei­ne ter­rein.”

“Wij wil­len wel win­nen, me­de door ons pun­ten­ver­lies van de laat­ste we­ken. Het gaat al­le­maal wat moei­za­mer en we bren­gen niet meer het voet­bal van de vo­ri­ge maan­den. We heb­ben nog eens een over­win­ning no­dig en dan is on­ze trein zon­der twij­fel op­nieuw ver­trok­ken. Met een ze­ge kun­nen we met­een ook dat ge­lijk­spel uit de heen­match recht­zet­ten. We heb­ben ons­zelf toen te­kort­ge­daan met die 0-0 en had­den al­tijd drie pun­ten moe­ten pak­ken. Die wil­len we nu op zak ste­ken.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.