Wim Van Looy weg bij Ex­cel­si­or Vorst

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT REGIO - (ed­le)

Na de min­de­re re­sul­ta­ten van de voor­bije we­ken, be­slo­ten be­stuur en trai­ner Wim Van Looy van Ex­cel­si­or Vorst een ein­de te ma­ken aan de sa­men­wer­king.

“Ik wil wel dui­de­lijk stel­len dat we in een goe­de ver­stand­hou­ding en in over­leg uit el­kaar zijn ge­gaan”, ver­telt se­cre­ta­ris Felix Van­bel van Ex­cel­si­or Vorst. “Al­leen is het zo dat het team de voor­op­ge­stel­de am­bi­ties niet kon waar­ma­ken en de re­sul­ta­ten de laat­ste we­ken te­gen­vie­len. Daar­om moest er iets ge­beu­ren.”

“Het zit dit sei­zoen ook al­le­maal wat te­gen met spe­lers die in het be­gin van het sei­zoen ge­bles­seerd uit­vie­len of ge­woon in een min­de­re vorm ver­keer­den. En zo kom je in een ne­ga­tie­ve spi­raal te­recht. Daar ho­pen we nu uit te ko­men. T2 Lu­do Bel­mans zal in sa­men­spraak met aan­voer­der Bert Van­bel de touw­tjes voor­lo­pig in han­den ne­men. Hij houdt zich be­zig met de voor­be­rei­ding van de der­by van zon­dag te­gen Ne­te­zo­nen. Zo kun­nen we op zoek naar een ver­van­ger. We ho­pen te­gen het eind van de maand ie­mand te kun­nen aan­stel­len.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.