Geld­prijs voor speel­da­gen Scha­kel

Speel­wer­king De LinK ver­dub­belt aan­tal speel­da­gen in 2018

Gazet van Antwerpen Kempen - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - TOMMY MAES

Vzw De Scha­kel heeft van de BNP Pa­ri­bas For­tis Foun­da­ti­on een geld­prijs van 2.800 eu­ro ont­van­gen voor speel­wer­king De LinK. On­der die naam vin­den speel­da­gen plaats voor kin­de­ren met spe­ci­fie­ke be­hoef­ten.

De BNP For­tis Foun­da­ti­on steunt jaar­lijks ver­e­ni­gin­gen die via edu­ca­tie­ve pro­jec­ten de strijd aan­gaan te­gen de so­ci­a­le uit­slui­ting van kin­de­ren en jon­ge­ren in moei­lijk­he­den. Dit jaar krijgt on­der meer vzw De Scha­kel een geld­prijs van 2.800 eu­ro. Het dag­cen­trum voor vol­was­se­nen met een men­ta­le be­per­king or­ga­ni­seert on­der de naam ‘speel­wer­king De LinK’ tij­dens de paas- en zo­mer­va­kan­tie speel­da­gen voor kin­de­ren met spe­ci­fie­ke be­hoef­ten. Dat ge­beurt in het dag­cen­trum op het Scha­kel­veld. “We rich­ten ons op een bre­de doel­groep. Het gaat om kin­de­ren die bij­voor­beeld hoog­sen­si­tief zijn, au­tis­me of ADHD heb­ben of kin­de­ren met een ver­stan­de­lij­ke be­per­king”, ver­telt Evi Grob­ben van vzw De Scha­kel. “De klas­sie­ke speel­plei­nen zijn vaak veel te druk. Wij kun­nen de kin­de­ren een meer rust­ge­ven­de en ge­struc­tu­reer­de speeldag bie­den. We wer­ken met groep­jes van maxi­maal acht kin­de­ren. Aan­ge­zien we met twee be­ge­lei­ders wer­ken, kun­nen we be­ter in­spe­len op hun be­hoef­ten. We bie­den te­ge­lij­ker­tijd de struc­tuur die ze no­dig heb­ben en kun­nen toch flexi­bel wer­ken.”

The­ma­hoek­jes

“Zo heb­ben we di­ver­se the­ma- en rust­hoek­jes waar de kin­de­ren zich kun­nen af­zon­de­ren als ze dat wil­len”, zegt Evi Grob­ben. “Door­gaans doen we wel groeps­ac­ti­vi­tei­ten, maar soms is een kind moe of wil het even iets an­ders doen. Op een klas­siek speel­plein met vijf­tig kin­de­ren is dat niet te doen, maar bij ons be­staat die mo­ge­lijk­heid wel. Bij de in­schrij­ving over­leg ik ook al­tijd eerst met de ou­ders wat de no­den en in­te­res­ses van hun kind zijn. En in­dien ze dat wen­sen, breng ik voor­af nog een thuis­be­zoek bij het kind. Zo ken­nen de kin­de­ren mij al wan­neer ze naar de speeldag ko­men. Ie­der kind mag bo­ven­dien een knuf­fel of iets ge­lijk­aar­digs mee­ne­men van thuis. Zo heeft het kind iets waar­door het zich op zijn ge­mak kan voe­len.”

Met de ge­won­nen prijs wil speel­wer­king De LinK het aan­bod vol­gend jaar ver­dub­be­len. “In 2017 heb­ben we ze­ven speel­da­gen ge­or­ga­ni­seerd. Vol­gend jaar wil­len we dat aan­tal uit­brei­den naar vijf­tien, ver­spreid over de paas-, zo­mer- en herfst­va­kan­tie. Het aan­tal op­ge­van­gen kin­de­ren blijft be­perkt tot acht per dag, zo­dat we op maat van het kind kun­nen wer­ken. Daar­naast wil­len we nog wat ex­tra speel- en leer­ma­te­ri­aal aan­ko­pen”, be­sluit Evi Grob­ben.

www.fa­ce­book.com/ speel­wer­king­de­link

FOTO RR

De speel­da­gen vin­den plaats tij­dens de kro­kus- en zo­mer­va­kan­tie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.