To­tems slui­ten pro­ject ‘in het groen’ af

Le­den ver­e­ni­ging Al-arm kun­nen volks­tuin­tje zelf voort­zet­ten

Gazet van Antwerpen Kempen - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - HvaAnNaSfO­geTsTtEaNpt. (hhm) (ram)

Met kunst­zin­ni­ge to­tem­pa­len heeft de Geel­se vzw Alarm zijn pro­ject ‘In het groen’ na drie jaar af­ge­rond. Ge­luk­kig kun­nen de le­den hun volks­tuin­tje in park Bru­kel zelf voort­zet­ten.

De Geel­se vzw Al-arm, een ver­e­ni­ging waar ar­men het woord ne­men, start­te in 2015 het pro­ject ‘In het groen’, waar­voor ze Vlaam­se sub­si­dies ont­vin­gen. In het pro­ject on­der­hou­den de le­den op bi­o­lo­gi­sche wij­ze een per­ceel­tje in het volks­tuin­tjes­park Bru­kel ach­ter vei­lig­heids­huis Ter Stokt.

Te­ge­lijk gin­gen ze cre­a­tief aan de slag met re­cy­cla­ge­ma­te­ri­aal. Dat re­sul­teer­de on­der meer in ori­gi­ne­le zit­ban­ken voor de so­ci­a­le woon­pro­jec­ten, maar ook in de op­zien­ba­ren­de ser­re, die ze bouw­den uit ge­re­cy­cleer­de pet­fles­sen. In hun volks­tuin­tje kwe­ken ze daar­in met suc­ces to­ma­ten, kom­kom­mers en pa­pri­ka.

Geen bud­get

“Het pro­ject loopt de­ze maand op zijn ein­de, de drie werk­ja­ren zit­ten er­op”, zegt co­ör­di­na­tri­ce Sa­rah Ve­reec­ke van Al-arm. “We heb­ben de voor­bije maan­den bij al­ler­lei in­stan­ties aan­ge­klopt om te ho­ren of we het pro­ject niet op een of an­de­re ma­nier kun­nen ver­len­gen. Maar geen en­ke­le in­stan­tie heeft daar het bud­get voor. Toch kun­nen on­ze le­den het volks­tuin­tje nu op ei­gen hout­je voort­zet­ten dank­zij de ges­te van vzw TuinHier (be­heer­der volks­tuin­tjes­park Bru­kel, red.), die de huur van het per­ceel­tje op zich neemt.”

Voor de acht le­den met groe­ne vin­gers is het een op­luch­ting. “Het is heel leuk om sa­men in groep in de tuin be­zig te zijn en on­ze ei­gen groen­tes te kun­nen kwe­ken. We maak­ten er on­der meer soep mee, die we on­der el­kaar ver­deel­den.”

Die on­der­lin­ge sa­men­hang komt ook tot ui­ting in hun to­tem­kunst, waar­mee ze het cre­a­tie­ve en duur­za­me pro­ject on­der des­kun­di­ge be­ge­lei­ding in schoon­heid af­ron­den. “We ver­tel­den eerst wat over ons­zelf en waar we be­lang aan hech­ten. Daar kwa­men en­ke­le the­ma’s uit waar­rond we dan to­tem­pa­len heb­ben op­ge­bouwd. Bij in­di­a­nen be­vat zo’n to­tem echt spe­ci­fie­ke ken­mer­ken van ie­de­re stam. Dat heb­ben wij naar on­ze ei­gen leef­we­reld ver­taald”, ver­tel­len Eric en Pier­re.

Ver­ge­tel­heid

Uit re­cy­cla­ge­ma­te­ri­a­len to­ver­den ze zo ei­gen­zin­ni­ge kunst­wer­ken rond the­ma’s als schoon­heid, hu­mor, ver­ge­tel­heid, ‘doen’ en emo­ties. “Het zijn al­le­maal ken­mer­ken die in on­ze groep sterk aan­we­zig zijn. Die ver­ge­tel­heid slaat in on­ze ogen op de na­tuur. De mens ver­geet hoe be­lang­rijk na­tuur is. Daar­in is het niet vijf voor, maar twee nà twaalf.”

Het oor­spron­ke­lij­ke idee was om de to­tems in het volks­tuin­tje te plaat­sen, maar daar is in­tus­sen

De stad koopt de se­rie ver­waar­loos­de ga­ra­ges in de Was­se­rijstraat. “Er komt een ge­zel­lig parkje”, be­looft bur­ge­mees­ter Jan Bertels (sp.a). De Was­se­rijstraat, die de ver­bin­ding vormt tus­sen de Mo­len­vest en de Zand­straat, heeft een ‘stads­kan­ker’. “Het gaat over een plek waar een paar ga­ra­ges staan te ver­krot­ten”, zegt de bur­ge­mees­ter. “On­ge­dier­te heeft er vrij spel.” De ge­meen­te koopt het ter­rein nu aan. “We ma­ken er een ge­zel­lig stuk­je open­baar do­mein van, een parkje met groen”, al­dus Jan Bertels. “Er komt ze­ker geen par­king.”

De ge­meen­te­raad heeft het bud­get voor 2018 goed­ge­keurd. De in­ves­te­rin­gen in Rijkevorsel be­dra­gen 3,46 mil­joen eu­ro. Voor de ver­bou­win­gen in sport­hal De Valk, die het ge­meen­te­be­stuur dit jaar heeft ge­kocht, staat een be­drag van 50.000 eu­ro klaar. De aan­koop van het meu­bi­lair voor de nieu­we bi­bli­o­theek, die vol­gen­de maand opent, wordt ge­raamd op 200.000 eu­ro. De ver­bou­wing van de hui­di­ge bi­bli­o­theek tot kin­der­op­vang mag 265.000 eu­ro kos­ten. In het bud­get staat al en­ke­le ja­ren een be­drag van 1 mil­joen eu­ro in­ge­schre­ven voor het dien­sten­cen­trum van het OCMW. Dat be­drag blijft daar staan om­dat de bouw nog niet be­gon­nen is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.