Boer rijdt bin­nen­kort op koei­en­mest

Te­gen 2020 rij­den de eer­ste trac­to­ren op me­thaan­gas

Gazet van Antwerpen Kempen - - ECONOMIE - (tlb)

Land­bouw­ma­chi­ne­pro­du­cent New Hol­land brengt te­gen 2020 een trac­tor op de markt die rijdt op me­thaan­gas. Dat gas komt (on­der meer) van koei­en­mest. “Steeds meer boe­ren ha­len al elek­tri­ci­teit en warm­te uit die mest”, zegt Luc Uyt­de­wil­li­gen van het Vlaams Land­bouw­in­ves­te­rings­fonds.

Je neemt wat plan­ten­res­ten, wat graan en gras, een por­tie koei­en­vlaai­en en laat dat ver­gis­ten in een gro­te ma­chi­ne. Dan krijg je gas en dat kan de trac­tor voort­drij­ven, in plaats van ver­vui­len­de die­sel. Dat is het plan van land­bouw­ma­chi­ne­pro­du­cent New Hol­land, dat ook een ves­ti­ging heeft in het West-Vlaam­se Ze­del­gem. Te­gen 2020 hoopt het be­drijf zijn me­thaan­trac­tor op de markt te krij­gen, gis­te­ren kwam Vlaams mi­nis­ter van Land­bouw Jo­ke Schau­vlie­ge (CD&V) al een pro­to­ty­pe be­kij­ken op de land­bouw­beurs Agri­bex in Brus­sel.

“We ho­pen dat er te­gen 2020 ge­noeg vraag naar is, zo­dat de prijs kan zak­ken tot die van een klas­sie­ke trac­tor”, zegt To­mas Le­kens van New Hol­land. “Want zo’n ma­chi­ne is na­tuur­lijk veel be­ter voor het mi­li­eu: als de boer zelf zijn bi­o­gas maakt, is de CO2-uit­stoot zo goed als nul. De be­doe­ling is dat boe­ren ener­gie­neu­traal kun­nen gaan wer­ken.”

Mest om stal­len te ver­lich­ten

De land­bou­wer moet dan wel een du­re tank­in­stal­la­tie zet­ten om het gas in de trac­tor te krij­gen. Luc Uyt­de­wil­li­gen van het Vlaams Land­bouw­in­ves­te­rings­fonds ziet daar geen drem­pel in. “Steeds meer boe­ren doen bij ons een aan­vraag om een ver­gis­tings­in­stal­la­tie te zet­ten, waar­mee ze zelf bi­o­brand­stof kun­nen ma­ken van hun mest. Daar­voor kun­nen ze sub­si­dies krij­gen. De af­ge­lo­pen twee jaar heb­ben we zo’n 160 aan­vra­gen bin­nen­ge­kre­gen.”

Op dit mo­ment ge­brui­ken de boe­ren die in­stal­la­ties voor­al om elek­tri­ci­teit en warm­te te ha­len uit hun mest: daar­mee ver­war­men en ver­lich­ten ze dan bij­voor­beeld hun stal­len. Dat is al be­ter dan de mest­over­schot­ten naar het bui­ten­land te voe­ren of ze te la­ten ver­wer­ken om er de scha­de­lij­ke stof­fen uit te ha­len: dat is om­slach­tig en vaak duur. “Er zit echt veel waar­de in die mest”, zegt Uyt­de­wil­li­gen. “Dat be­sef­fen on­ze boe­ren steeds be­ter.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.