Trump

Gazet van Antwerpen Kempen - - OPINIE - PAUL HERNALSTEEN,

Met zijn be­slis­sing over Je­ru­za­lem en zijn pro­vo­ce­ren­de hou­ding in­za­ke Noord-Ko­rea be­wijst nar­cist Trump dat hij geen we­reld­lei­der is, en dat zijn ken­nis van ge­o­po­li­tiek ver­ge­lijk­baar is met dat van een pri­maat. Be­seft hij en zijn re­pu­bli­kein­se ach­ter­ban dan niet dat de kans heel re­ëel is dat zij ve­le do­den op hun ge­we­ten zul­len heb­ben? U moet over niet veel ge­zond ver­stand be­schik­ken om u af te vra­gen hoe het mo­ge­lijk is ge­weest dat de Ame­ri­ka­nen, ooit de red­ders van Eu­ro­pa, voor zul­ke ver­dwaas­de heb­ben kun­nen kie­zen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.