DIVA ver­leidt met dia­man­ten en ju­we­len

NIEUW ANT­WERPS MUSEUM LICHT TIPJE VAN DE SLUIER OP

Gazet van Antwerpen Kempen - - VOORZIJDE PAGINA -

Op 4 mei zal het nieu­we dia­mant­mu­se­um DIVA aan de Sui­ker­rui of­fi­ci­eel open­gaan, maar tij­dens Win­ter in Ant­wer­pen kan ie­der­een een deel van het museum al be­zoe­ken.

Het rook nog naar verf toen al­le pro­mi­nen­ten don­der­dag­avond het lint kwa­men door­knip­pen, maar de in­ge­rich­te in­kom­hal, de nieu­we mu­se­um­shop, de bi­bli­o­theek en de lich­te ver­ga­der­za­len adem­den toch al de sfeer van een echt museum.

“We heb­ben een paar nach­ten door­ge­werkt de­ze week, maar we zijn blij dat het ge­lukt is en dat men­sen tot 8 ja­nu­a­ri al eens kun­nen ko­men kij­ken naar dit eer­ste deel”, zegt di­rec­teur Jeroen Mar­tens. DIVA ver­vangt zo­wel het vroe­ge­re Dia­mant­mu­se­um aan het Astrid­plein als het zil­ver­mu­se­um Ster­cks­hof in Deur­ne.

Het vroe­ge­re et­no­gra­fisch museum aan de Sui­ker­rui is he­le­maal op­ge­frist en be­staat nu uit strak­ke, wit­te ruim­tes. Een mo­dern vo­lu­me van Wit Ar­chi­tec­ten en 8 Of­fi­ce ver­bindt het ge­bouw van het voor­ma­lig et­no­gra­fisch museum met het voor­ma­lig volks­kun­de­mu­se­um, waar de ten­toon­stel­lings­za­len ko­men. Aan dat deel wordt nog hard ge­werkt. “Het is heel bij­zon­der dat we hier, op de plek waar 500 jaar ge­le­den de dia­mant­han­del is ont­staan, het nieu­we museum kun­nen ope­nen”, zei ge­de­pu­teer­de Luk Lemmens (N-VA). “Bo­ven­dien is dit ook de

LUK LEMMENS Ge­de­pu­teer­de

‘‘Het is heel bij­zon­der dat we op de plek waar 500 jaar ge­le­den de dia­mant­han­del is ont­staan, het nieu­we museum kun­nen ope­nen.’’

per­fec­te lo­ca­tie voor de crui­se­toe­ris­ten. Dit is het eer­ste museum dat ze te­gen­ko­men als ze van de boot stap­pen.”

Be­vro­ren och­tend­licht

Het eer­ste kunst­werk dat nu al in het museum te zien is, is Fro­zen Mor­ning Light van Rob en Jaap Tha­len. “Het is ei­gen­lijk een uit­ver­gro­te gras­spriet met ijs­kris­tal­len die schit­te­ren in het eer­ste zon­licht van de dag”, ver­telt Rob Tha­len. Er zit 28 ki­lo zil­ver in het beeld ver­werkt, en 300 dia­man­ten. Na 8 ja­nu­a­ri ver­huist het kunst­werk naar Shang­hai, waar het in de Shang­hai To­wer, de hoog­ste to­ren van China, te zien zal zijn in een ten­toon­stel­ling die dient als pre­view voor DIVA. “Frap­pant is dat die Shang­hai To­wer de­zelf­de draai­ing heeft als de sculp­tuur”, weet di­rec­teur Jeroen Mar­tens.

Be­ne­den in de ont­vangst­ruim­te

FOTO JORIS HERREGODS

FOTO'S JORIS HERREGODS, BELGA

Met de klok mee: de mu­se­um­shop, de lees­zaal on­der het dak, het eer­ste DIVA-lint­je.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.