Gazet van Antwerpen Kempen - - VRIJ­UIT - AN­NE­LIES ROO­SE

In am­per veer­tig mi­nu­ten wa­ren ze uit­ver­kocht, de 60.000 tic­kets voor Ed Shee­r­an op 1 ju­li in Werch­ter. De da­tum van het con­cert doet ver­moe­den dat het zal plaats­vin­den als on­der­deel van de 43ste edi­tie van Rock Werch­ter, maar dat klopt niet. Het con­cert staat los van het fes­ti­val, en even­min past het in het ka­der van TW Clas­sic of Werch­ter Bou­ti­que. En in een klein land­je als het on­ze, met een van de druk­ste fes­ti­val­zo­mers ter we­reld, blijkt dat een on­ge­zie­ne car­rou­sel op gang te bren­gen

Rock Werch­ter moet voor

en na­me­lijk op­schui­ven naar het week­end van 5 tot 8 ju­li. Tra­di­ti­o­neel is dat al een van de druk­ste fes­ti­val­week­ends, met on­der meer het Brug­se Cac­tus Fes­ti­val, Werch­ter Bou­ti­que, Rock Zot­te­gem, Les Ar­den­tes,

Gent Jazz en Ant­werp Me­tal Fest. En daar nog een klep­per als Rock Werch­ter bij? Dan maar naar een an­der week­end ver­hui­zen, be­slo­ten min­stens drie fes­ti­vals. Cac­tus Fes­ti­val kiest voor het week­end ná Rock Werch­ter, Rock Zot­te­gem voor het week­end er­voor, Werch­ter Bou­ti­que (ook van Li­ve Na­ti­on) zelfs voor mid­den ju­ni.

“Voor trou­we be­zoe­kers en vrij­wil­li­gers is dit niet leuk”, zegt Kurt De Loor van Rock Zot­te­gem. “Zij zijn al een tijd in­ge­steld op een an­de­re da­tum en moe­ten zich nu aan­pas­sen. Maar we zijn een flexi­be­le or­ga­ni­sa­tie: het komt wel goed.”

“De fes­ti­val­zo­mer wordt elk jaar druk­ker, de puz­zel wordt elk jaar moei­lij­ker te leg­gen”, zegt Pa­trick Keer­se­bil­ck van Cac­tus Fes­ti­val. “Maar het is niet de eerste keer dat we schui­ven: we de­den het al in 2013 en 2014. Veel pro­ble­men heb­ben we toen niet ge­had.”

Wat met TW Clas­sic?

Het groot­ste vraag­te­ken op dit mo­ment is TW Clas­sic. Er gaan ge­ruch­ten dat het een­daag­se fes­ti­val dit jaar niet zal plaats­vin­den, maar zo­wel or­ga­ni­sa­tor Li­ve Na­ti­on als de ge­meen­te Rot­se­laar ont­ken­nen met klem. Vol­gens Li­ve Na­ti­on wordt er “vol­op ge­werkt aan TW Clas­sic 2018”, vol­gens bur­ge­mees­ter Dirk Claes (CD&V) “wor­den al­le mo­ge­lijk­he­den over­lo­pen”.

“Li­ve Na­ti­on mag los van Rock Werch­ter naar ei­gen be­lie­ven twee eve­ne­men­ten plan­nen in het Fes­ti­val Park, maar als daar een der­de bij­komt, moet toe­stem­ming wor­den ge­vraagd. Mo­men­teel be­kij­ken we of TW Clas­sic kan door­gaan op za­ter­dag 24 ju­ni of op een an­der mo­ment. Voor Kerst­mis hak­ken we de knoop door.”

FO­TO VRT

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.