Meeuws (s.pa) zwaait met cij­fers: “Er is geen strijd te­gen huis­jes­mel­ke­rij”

Slechts 21% con­tro­les op pan­den waar ver­huur­der waar­borg in cash vraagt

Gazet van Antwerpen Kempen - - VOORZIJDE PAGINA - SACHA VAN WIELE

Doet Ant­wer­pen ge­noeg te­gen huis­jes­mel­kers? Na het on­ge­val op de Paar­den­markt is de dis­cus­sie los­ge­bar­sten. Uit cij­fers van 2017 blijkt dat in dos­siers waar­in de ver­huur­der een huur­waar­borg in cash vraagt, slechts 21% van de pan­den ge­con­tro­leerd is. Het be­wijs dat de strijd te­gen huis­jes­mel­ke­rij is stil­ge­val­len, vindt sp.a. “Klopt niet”, klinkt het bij de stad.

Ant­werps sp.a-voor­zit­ter Tom Meeuws ont­ving • dins­dag, een dag na het de­bat in de ge­meen­te­raad over huis­jes­mel­ke­rij, nieu­we cij­fers van het Ant­werp­se OCMW. Daar­in staat on­der meer hoe dik­wijls de dienst woon­toe­zicht pan­den con­tro­leer­de op vraag van het OCMW. In Ant­wer­pen krijgt een OCMW­klant pas een huur­waar­borg als hij kan aan­to­nen dat de ver­huur­der be­schikt over een con­for­mi­teits­at­test, waar­in staat dat de wo­ning be­ant­woordt aan de Vlaam­se kwa­li­teits­nor­men.

Bij 379 pan­den vroeg het OCMW in 2017 een con­tro­le bij woon­toe­zicht, om­dat de ver­huur­der een huur­waar­borg in cash wou. Dit is on­wet­te­lijk en een mo­ge­lij­ke in­di­ca­tie voor huis­jes­mel­ke­rij. Uit de nieu­we cij­fers blijkt dat die con­tro­le er slechts in 21% van de vra­gen ook kwam.

Een ver­ont­rus­tend cij­fer, zegt Tom Meeuws.“Het OCMW is be­gon­nen met een nieuw sys­teem rond huur­waar­bor­gen en con­tro­les, maar kan zijn be­lof­tes niet hard ma­ken. Het is dui­de­lijk niet zo dat die wo­nin­gen al­le­maal wor­den ge­con­tro­leerd. In te­gen­stel­ling tot wat de bur­ge­mees­ter nog ver­klaar­de op de ge­meen­te­raad. Als je niet kan waar­ma­ken dat er con­tro­les ge­beu­ren, dan duw je men­sen nog meer in slech­te pan­den waar ze te veel moe­ten be­ta­len. In de eva­lu­a­tie van de proef­pe­ri­o­de van de nieu­we huur­waar­bor­g­re­ge­ling stond zwart op wit dat men­sen nu zelfs niet meer naar het OCMW stap­pen voor een waar­borg­le­ning. Zo or­ga­ni­seert het OCMW zelf de on­der­be­scher­ming van men­sen. Ze strijdt dus te­gen de ar­men in plaats van te­gen huis­jes­mel­kers.”

“Geen wet­te­lij­ke ter­mijn”

Vol­gens Johan Vermant, woord­voer­der van bur­ge­mees­ter De We­ver, snijdt de kri­tiek van sp.a geen hout. “Als een ver­huur­der een waar­borg in cash vraagt, be­te­kent dat nog niet dat het pand on­vei­lig is”, zegt Vermant. “Hier is ook geen wet­te­lij­ke ter­mijn, in te­gen­stel­ling tot de con­tro­les voor een con­for­mi­teits­at­test, waar een ter­mijn van zes­tig da­gen geldt. Als maat­schap­pe­lijk wer­kers in een dos­sier van waar­bor­gen vast­stel­len dat er mo­ge­lijk een ge­vaar is voor de huur­der, dan krijgt dit een ho­ge­re pri­o­ri­teit. Het komt dan in de ca­te­go­rie woon­kwa­li­teit (een ca­te­go­rie waar­in er in­di­ca­ties zijn dat de huur­der in een ge­vaar­lij­ke

wo­ning leeft, red.) en daar ha­len we een con­tro­le­graad van 84%.”

Dat bij waar­bor­gen in cash slechts 21% van de pan­den werd ge­con­tro­leerd, is een tij­de­lij­ke si­tu­a­tie. “We zijn nog vol­op be­zig met het aan­tal woon­toe­zich­ters aan te vul­len”, zegt Vermant. “Bo­ven­dien krij­gen zij ad­mi­ni­stra­tie­ve on­der­steu­ning waar­bij ze nog meer op pad kun­nen gaan om te doen wat ze moe­ten doen: woon­con­tro­les. We za­gen eind vo­rig jaar trou­wens al een ster­ke stij­ging en dat gaat zich in 2018 al­leen maar ver­der zet­ten.”

JOHAN VERMANT

Woord­voer­der bur­ge­mees­ter

‘‘Als een ver­huur­der een waar­borg in cash vraagt, be­te­kent dat nog niet dat het pand on­vei­lig is.’’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.