Kri­tiek bij start: “Zwa­re drin­kers her­val­len met­een”

Er­va­rings­des­kun­di­ge My­ri­am Bruy­nin­ckx plaatst kant­te­ke­ning bij maand zon­der al­co­hol

Gazet van Antwerpen Kempen - - VOORZIJDE PAGINA - www.the­ra­peut-al­co­ho­lis­me.be MAAIKE FLOOR

Van­af don­der­dag zul­len al ze­ker 82.000 men­sen een maand lang geen al­co­hol drin­ken voor Tour­née Mi­né­ra­le, maar vol­gens er­va­rings­des­kun­di­ge en the­ra­peut My­ri­am Bruy­nin­ckx is de al­co­hol­vrije maand geen goe­de zaak voor ste­vi­ge drin­kers. “In maart her­val­len die on­her­roe­pe­lijk in hun ou­de drink­pa­troon.”

“Tour­née Mi­né­ra­le is ge­wel­dig voor de be­wust­ma­king over al­co­hol­con­sump­tie, maar voor ste­vi­ge drin­kers werkt het ave­rechts. Voor hen is het een ge­rust­stel­ling dat ze een maand zon­der al­co­hol kun­nen. Ze wil­len zo ook aan hun om­ge­ving be­wij­zen dat ze geen drank­pro­bleem heb­ben. Maar in de prak­tijk tel­len ze af tot die der­tig da­gen voor­bij zijn, als ze die al ha­len”, zegt psy­cho­the­ra­peut My­ri­am Bruy­nin­ckx.

Be­hal­ve er­va­rings­des­kun­di­ge is ze ook een the­ra­peut die men­sen met een al­co­hol­pro­bleem be­ge­leidt in haar prak­tijk in Eke­ren. “Vo­rig jaar had ik in maart een toe­vloed aan cli­ën­ten. Ze had­den een maand niet ge­dron­ken, of iets min­der als ze het ein­de van de maand niet ge­haald had- den. Daar­na zet­ten ze het weer op een zui­pen. De cam­pag­ne be­ves­tigt hun beeld dat een le­ven zon­der al­co­hol saai is.”

De deel­ne­mers van Tour­née Mi­né­ra­le ga­ven vo­rig jaar aan dat ze voor fe­bru­a­ri ge­mid­deld tien gla­zen per week dron­ken. “Dat is ei­gen­lijk niet zo veel”, zegt My­ri­ble­ma­ti­sche am Bruy­nin­ckx. “Bij het woord al­co­ho­list den­ken we vaak aan ie­mand die van ’s mor­gens tot ’s avonds drinkt en thuis op de bank hangt. Maar er zijn veel men­sen die ge­woon een job en een ge­zin heb­ben en toch pro- drin­kers zijn. Over die groep wordt wei­nig ge­spro- ken.”

Le­zin­gen

Zelf be­sloot My­ri­am Bruy­nin­ckx op haar 34ste iets aan haar drink­ge­drag te doen. “Ik dacht dat ik te wei­nig ka­rak­ter had om te stop­pen, maar bij de AA (Ano­nie­me Al­co­ho­lis­ten, red.) kreeg ik te ho­ren dat al­co­ho­lis­me echt een ziek­te is. Het is mij met hulp wel in één keer ge­lukt om te stop­pen met drin­ken.”

Sinds vijf jaar werkt ze nu als coach en ze geeft le­zin­gen over het on­der­werp. “Nog­maals: ik ben heel blij met de be­wust­ma­king over al­co­hol door Tour­née Mi­né­ra­le, maar ik vind het ook be­lang­rijk dat men­sen be­sef­fen dat een maand zon­der al­co­hol niet vol­staat om pro­ble­ma­tisch drank­ge­bruik aan te pak­ken.”

MY­RI­AM BRUY­NIN­CKX

The­ra­peut

‘‘Vo­rig jaar had ik in maart een toe­vloed aan cli­ën­ten. Ze had­den een maand niet ge­dron­ken, daar­na zet­ten ze het weer op een zui­pen. De cam­pag­ne be­ves­tigt hun beeld dat een le­ven zon­der al­co­hol saai is.’’

FOTO DIEGO FRANSSEN

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.