Ge­woon even na­den­ken vol­staat

Gazet van Antwerpen Kempen - - NEWS -

Mor­gen be­gin­nen 80.000 Vla­min­gen aan hun Tour­née Mi­né­ra­le. Een maand lang zul­len ze geen drup­pel al­co­hol drin­ken, be­lo­ven ze. Tour­née Mi­né­ra­le is het jon­ge­re broer­tje van Da­gen Zon­der Vlees, een ge­lijk­aar­dig ini­ti­a­tief dat men­sen op­riep om tij­de­lijk geen vlees te eten. In

2017 schre­ven zich voor die uit­da­ging meer dan

100.000 men­sen in. In­tus­sen zijn en­ke­le dui­zen­den dap­pe­ren be­zig aan 30 Da­gen Zon­der Kla­gen. Tel­kens weer lok­ken dit soort ac­ties hef­ti­ge dis­cus­sies uit, maar ze doen ge­luk­kig meer dan dat.

Aan de eer­ste Da­gen Zon­der Vlees heb ik en­thou­si­ast deel­ge­no­men. Ten­min­ste, ik heb me en­thou­si­ast in­ge­schre­ven, maar ben na zes da­gen be­zwe­ken voor een slaatje met kro­kant ge­bak­ken spek­jes. Het is geen en­tre­co­te van 200 gram, dus zo erg is het niet, dacht ik. Waar­na ik en­ke­le da­gen la­ter ook over­stag ging voor een plak­je ham. Ik be­schouw­de mijn ex­pe­ri­ment als mis­lukt, maar na en­ke­le ja­ren blijkt dat niet zo te zijn. Ik eet ge­woon min­der vlees sinds die ge­stran­de po­ging. En als ik vlees eet, kies ik het bes­te en ge­niet ik er­van. Ik zie in­tus­sen ook in al­le res­tau­rants ve­ge­ta­ri­sche ge­rech­ten op het me­nu staan. Het aan­bod is ver­ruimd en ik ga be­wus­ter om met wat ik eet. Meer moet dat niet zijn.

Voor ini­ti­a­tief­neem­ster Alexia Ley­sen zelf trou­wens ook niet. Dit jaar or­ga­ni­seert ze géén Da­gen Zon­der Vlees. Ze vindt dat ze be­reikt heeft wat ze wil­de be­rei­ken: men­sen zijn op zoek ge­gaan naar de voor­de­len van meer duur­zaam­heid, en ze heb­ben het niet als een be­per­king be­schouwd maar als een ver­rij­king. Bo­ven­dien heeft ze zo­wel con­su­men­ten als pro­du­cen­ten be­reikt. Die heb­ben el­kaar zelfs ge­von­den dank­zij haar ac­tie. “Con­se­quent zijn is over­roe­pen”, staat op de web­si­te van Da­gen Zon­der Vlees. “Waar­de­vol­ler is de op­rech­te po­ging van een gro­te groep men­sen om va­ker be­te­re keu­zes te ma­ken.”

Mis­schien is dit ook wel de juis­te in­stel­ling om aan Tour­née Mi­né­ra­le te be­gin­nen. De ver­hit­te dis­cus­sies die nu ge­voerd wor­den, mo­gen con­su­men­ten en pro­du­cen­ten, drin­kers en niet-drin­kers, niet uit el­kaar drij­ven, maar moe­ten juist een dia­loog op gang bren­gen. Ook als je Tour­née Mi­né­ra­le aan je voor­bij laat gaan, doet het ini­ti­a­tief je al­licht even stil­staan bij de ma­nier waar­op je met al­co­hol om­gaat. Pro­du­cen­ten en ho­re­cauit­ba­ters zul­len mis­schien op zoek gaan naar al­ter­na­tie­ven voor al­co­hol. Trai­teurs die re­cep­ties ver­zor­gen, be­gin­nen mis­schien een niet-al­co­ho­lisch drank­je te mixen. Dat is al­le­maal mooi mee­ge­no­men voor on­ze ge­zond­heid. Ac­ties als de­ze af­doen als on­zin, is kort­zich­tig, men­sen ver­oor­de­len die niet mee­doen, is ook ner­gens voor no­dig. Con­se­quent zijn hoeft niet per se. Ge­woon even na­den­ken vol­staat.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.