Sta­tie­geld op plas­tic fles­sen en blik­jes: ja of nee?

Steeds meer or­ga­ni­sa­ties en ge­meen­tes voor het idee ge­won­nen VOL­DOET HET HUI­DI­GE RECYCLEERSYSTEEM NIET?

Gazet van Antwerpen Kempen - - NEWS -

Ant­wer­pen treedt voor­lo­pig niet toe tot de zo­ge­naam­de Sta­tie­geld­al­li­an­tie, zo werd maan­dag­avond be­slist op de ge­meen­te­raad. Die al­li­an­tie pleit voor het in­voe­ren van sta­tie­geld op plas­tic fles­jes en blik­jes. Meer en meer ge­meen­tes, ste­den en or­ga­ni­sa­ties plaat­sen zich ach­ter dat ini­ti­a­tief. Daar­mee wordt de druk op mi­nis­ter van Om­ge­ving Jo­ke Schau­vlie­ge (CD&V) op­ge­voerd om op Vlaams ni­veau de knoop door te hak­ken.

“Neen”, zeg­gen Re­cy­cling Net­werk, Bond Be­ter Leef­mi­li­eu en Na­tuur­punt, die het ini­ti­a­tief steu­nen. “Het sys­teem van de blau­we zak biedt geen op­los­sing te­gen zwerf­vuil. Net zo­als je on­mo­ge­lijk over­al ca­me­ra’s of po­li­tie­agen­ten kan in­scha­ke­len om ver­vui­lers te be­boe­ten. We moe­ten plas­tic fles­sen en blik­jes als iets waar­de­vols zien. En dat kan en­kel via sta­tie­geld”, zegt Ma­thi­as Bienst­man van de Bond Be­ter Leef­mi­li­eu.

“Toch wel”, zegt Fa­ti­ma Boud­ja­oui, woord­voer­ster van Fost Plus. “Cij­fers to­nen aan dat het Bel­gi­sche sys­teem is uit­ge­groeid tot het meest doel­tref­fen­de sys­teem voor de re­cy­cla­ge van huis­hou­de­lijk af­val in Eu­ro­pa. Geen en­kel land waar mo­men­teel een sta­tie­geld­sys­teem be­staat, doet be­ter. Ons hui­di­ge blau­we zak-sys­teem is goed in­ge­bur­gerd en wordt te­gen 2019 bo­ven­dien ge­op­ti­ma­li­seerd en uit­ge­breid. Met een ex­tra sys­teem maak je de za­ken on­no­dig com­plex. Bo­ven­dien is het voor­ge­stel­de sys­teem al­ler­minst com­for­ta­bel.”

Iets wat ook Hans Cardyn van Co­me­os on­der­streept: “Al­le ver­pak­kin­gen moe­ten dan thuis be­waard wor­den, on­be­scha­digd, om­dat el­ke ver­pak­king in­tact naar het ver­koop­punt te­rug­ge­bracht moet wor­den voor het sta­tie­geld. Ge­daan met huis-aan­huis­in­za­me­ling zo­als we die van­daag ken­nen, en in de plaats daar­van wacht­rij­en voor de te­rug­na­me­ma­chi­nes.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.