F16’s: Ame­ri­ka­nen voe­ren de druk op

Gazet van Antwerpen Kempen - - NEWS - (blg)

Mi­nis­ter van De­fen­sie Ste­ven Van­de­put (N-VA) heeft een brief ont­van­gen van zijn Ame­ri­kaan­se col­le­ga Ja­mes Mat­tis, waar­in die zegt dat de aan­koop van de Ame­ri­kaan­se

F-35-ge­vechts­vlieg­tui­gen Bel­gië kan hel­pen de de­fen­sie-uit­ga­ven op te trek­ken naar de NA­VO-grens van

2% van het bbp. Het Ame­ri­kaan­se Lock­heed Mar­tin is met de F-35 kan­di­daat voor de ver­van­ging van de ver­ou­der­de Bel­gi­sche F-16’s. Ook de Eu­ro­figh­ter Typhoon van een Eu­ro­pees con­sor­ti­um rond Air­bus en BAE dingt nog mee. De re­ge­ring wil te­gen 14 fe­bru­a­ri een best and fi­nal of­fer van de twee kan­di­da­ten. Com­men­taar op de Ame­ri­kaan­se brief geeft de mi­nis­ter voor­lo­pig niet.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.