Geen ver­gun­ning voor Eu­ro­sta­di­on

IS HET EEN ZWA­RE BE­LAS­TING VOOR DE SEC­TOR? VOELT DE CON­SU­MENT ER IETS VAN IN ZIJN POR­TE­MON­NEE?

Gazet van Antwerpen Kempen - - NEWS - ELIEN VAN WYNSBERGHE (blg)

TOM ZOETE

Re­cy­cling Net­werk

HANS CARDYN

Su­per­markt­fe­de­ra­tie Co­me­os

‘‘Plas­tic fles­jes en blik­jes zijn ver­ant­woor­de­lijk voor zo’n 40% van het zwerf­vuil. ’’

‘‘Su­per­mark­ten gaan de kos­ten door­re­ke­nen naar de con­su­ment.’’

“Het is in­der­daad een re­de­lijk duur sys­teem”, zegt Hans Cardyn. “Su­per­mark­ten gaan moe­ten in­ves­te­ren in sta­tie­geld­ma­chi­nes waar­van het kos­ten­plaat­je tus­sen de

40.000 en de 60.000 eu­ro per ma­chi­ne be­draagt.”

“De kost­prijs voor de in­za­me­ling en re­cy­cla­ge van ver­pak­kings­af­val zou jaar­lijks tus­sen de 180 en

230 mil­joen be­dra­gen”, voegt Fa­ti­ma Boud­ja­oui toe, “re­ke­ning hou­dend met de ma­chi­nes, ex­tra win­kel­ruim­te, per­so­neel, bij­ko­men­de ad­mi­ni­stra­tie en­zo­voort. Dat is zo­wat een ver­drie­vou­di­ging van wat het he­le hui­di­ge Fost Plus-sys­teem van de blau­we zak kost.” “Al­ler­eerst is het be­lang­rijk om te we­ten dat hier een breed draag­vlak voor is. Kijk je naar de Eu­ro­ba­ro­me­ter (pei­lin­gen in op­dracht van Eu­ro­pa, red.), dan zie je keer op keer en jaar na jaar dat men­sen echt wak­ker lig­gen van zwerf­vuil in hun om­ge­ving, ter­wijl het een pro­bleem is dat een­vou­dig op te los­sen is”, zegt Hen­drik Moer­mans van Na­tuur­punt. “En voor de con­su­ment is het een nul­ope­ra­tie. Je be­taalt, net zo­als we dat al ja­ren met pak­weg bier­fles­jes doen, een aan­tal cent sta­tie­geld. Geld dat je vol­le­dig te­rug­krijgt wan­neer je je plas­tic fles­jes en blik­jes te­rug­brengt”, zegt Tom Zou­te van Re­cy­cling Net­werk.

Klopt niet, zeg­gen Co­me­os en Fost Plus. “Su­per­mark­ten gaan de kos­ten door­re­ke­nen naar de con­su­ment”, re­a­geert Hans Cardyn. “Sta­tie­geld zelf is bo­ven­dien ne­fast voor men­sen die het niet erg breed heb­ben, het gaat maar om 10 of 20 cent, maar re­ken dat uit maal het aan­tal stuks… Het lijkt ons veel lo­gi­scher om stren­ger te be­boe­ten. In Singapo­re kun je van de straat eten. Niet om­dat ze daar sta­tie­geld heb­ben in­ge­voerd, maar wel om­dat je een boe­te van 180 eu­ro krijgt, als je een si­ga­ret­ten­peuk op de grond gooit.”

Ghe­lam­co is “ge­ën­ga­geerd om duur­za­me en le­gi­tie­me oplossingen te vin­den en een sta­di­on te re­a­li­se­ren”. Dat zegt de pro­ject­ont­wik­ke­laar dins­dag na de be­slis­sing van mi­nis­ter van Om­ge­ving Jo­ke Schau­vlie­ge (CD&V) om Ghe­lam­co geen om­ge­vings­ver­gun­ning toe te ken­nen voor de bouw en ex­ploi­ta­tie van een Eu­ro­sta­di­on op Par­king C van de Hei­zel. Ghe­lam­co “neemt ken­nis” van de be­slis­sing van Schau­vlie­ge, luidt het in een pers­be­richt. Voor­al­eer ver­der te com­mu­ni­ce­ren, zal het “eerst de be­slis­sing van de mi­nis­ter gron­dig ana­ly­se­ren”.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.