“Ik móést een vrouw wor­den, on­ge­acht de ge­vol­gen”

Gazet van Antwerpen Kempen - - NEWS -

Op de ei­gen­lij­ke ge­slachts­ope­ra­tie is het nog een jaar wach­ten, maar nu al is Bo Van Spil­beeck (58) op en top vrouw. Trots dat ze de we­reld mag to­nen wie ze écht is, ge­nie­tend van de stort­vloed aan war­me re­ac­ties. “Ze zeg­gen dat het is als­of ik er al­tijd heb uit­ge­zien als nu. Dat ís het, hé. Mijn plaat­je klopt nu he­le­maal.”

“Hoog?” Bo lacht. Ze • kijkt naar haar hak­ken van een cen­ti­me­ter of acht. “Dit is niet hoog. Dit is be­schei­den, ge­loof me.” Zo strak in het pak als ze als Bou­de­wijn al­tijd in het nieuws ver­scheen, zo vol flair in haar broek­pak zit ze daar. Be­nen ge­kruist. Haar blon­de ha­ren tot net niet in haar ogen, ma­ke-up on­be­ris­pe­lijk, zil­ver­werk aan haar vin­gers. En ze praat. Nog meer dan an­ders, nu ze in Vil­voor­de als vrouw kan rond­lo­pen. Vol ex­ta­se.

“Al voor we der­tig jaar ge­le­den trouw­den, wist mijn echt­ge­no­te dat ik me soms kleed­de als vrouw. Maar ik zei haar dat het voor­bij zou gaan.”

On­ge­mak­ke­lijk in man­nen­kle­ren

“Ik was niet bang, ik was niet ner­veus. Niks. Ik was blij, ein­de­lijk vrij. Ik had die stort­vloed van po­si­tie­ve re­ac­ties ook niet ver­wacht. Oké, hier en daar was er een zu­re op­mer­king, maar daar ston­den dan dui­zend steun­be­tui­gin­gen te­gen­over. Col­le­ga’s zeg­den me dat het was als­of ik er al­tijd al heb uit­ge­zien zo­als nu. Dat geeft mij kracht.”

“Als ik me­zelf op tv zag als Bou­de­wijn, dan zag ik een ver­sie van me­zelf waar ik niet te­vre­den mee was. Dan zei­den mijn vrien­din­nen: Bo, je bent toch een knap­pe

man. Waar­om ver­an­de­ren? Tja, om­dat ik me niet goed voel­de als die knap­pe man. Tij­dens eten­tjes bij vrien­den droeg ik soms nog heel klas­siek een hemd en een trui met een V-hals. Dat voel­de heel on­ge­mak­ke­lijk. Als­of ik ver- kleed was. Tot ik heb be­slist: ik doe het niet meer, ze kun­nen de boom in.”

“On­der­tus­sen draag ik al een paar jaar geen man­nen­kle­ren meer. Ook niet op de re­dac­tie. Ik droeg laars­jes met een hak, een ge­tail­leer­de blou­se. Ik was geen vrouw, wel an­dro­gyn. Be­hal­ve op het scherm, daar was ik al­tijd de stijl­vol­le man. Ik maak­te daar een punt van, ik wil­de mijn werk­ge­ver ook nooit een re­den ge­ven om me van het scherm te ha­len.”

“Ik heb ook nooit over­wo­gen om bij VTM een func­tie in de luw­te te vra­gen en dit in al­le ano­ni­mi­teit door te ma­ken. Daar­voor doe ik mijn job te graag. Ik hoop dat de kij­kers mij als vrouw even ge­loof­waar­dig zul­len vin­den als vroe­ger. Want mijn ba­zen heb­ben mij de ga­ran­tie ge­ge­ven dat ik mag blij­ven doen wat ik al zo lang doe. Van har­te, hé. Ik had noch­tans mijn be­slis­sing ge­no­men nog voor ik hen had in­ge­licht. Het kon me niet sche­len of ze me in de be­zem­kast zou­den ste­ken. Ik had nog al­tijd schrik, maar ik moest en zou een vrouw wor­den, on­ge­acht de ge­vol­gen.”

Don­ke­re ge­dach­ten

“Vijf­tien jaar ge­le­den was dat an­ders. Ik dacht dat ik al­les zou ver­lie­zen. Het huis moest nog af­be­taald wor­den, mijn kin­de­ren stu­deer­den nog. Dus pro­beer­de ik door te zet­ten als man. Maar ik zat ge­van­gen. Me vrouw voe­len, brengt mij een enor­me rust. En die vond ik niet. Ik heb don­ke­re ge­dach­ten ge­had. Als ik niet kon zijn wie ik was, dan hoef­de het niet.”

“Het be­sef bij mijn vrouw en kin­de­ren dat het zo diep zat, heeft hen ge­hol­pen om het te aan­vaar­den, denk ik. Bij mijn vrouw ging het ook in een aan­tal stap­pen. Al voor we der­tig jaar ge­le­den trouw­den, wist zij dat ik me soms kleed­de als vrouw. Maar ik zei haar dat het voor­bij zou gaan. Ik ge­loof­de dat ook zelf. Maar ze gaat er sa­men met mij voor.”

“We zul­len moe­ten on­der­vin­den hoe on­ze re­la­tie ver­der loopt. Ook de in­ti­mi­teit. Wij heb­ben op dat vlak al­tijd een goed hu­we­lijks­le­ven ge­had. Dus ga ik er­van uit dat we dat op een of an­der ma­nier kun­nen voort­zet­ten. Al wordt het een ont­dek­kings­reis. Voor­al na de ge­slachts­ope­ra­tie. Die komt ten vroeg­ste eind dit jaar, na de the­ra­pie met vrou­we­lij­ke hor­mo­nen. Die ge­ven me nu al stem­mings­wis­se­lin­gen, maar voor­al ma­ken ze mijn huid zach­ter en zor­gen ze voor borst­vor­ming. Het zijn nog jon­ge­meis­jes­bor­sten, maar ik ben er heel trots op. Niets is uit­ein­de­lijk vrou­we­lij­ker dan bor­sten. Te­ge­lij­ker­tijd met de ge­slachts­ope­ra­tie komt ook de borst­ver­gro­ting. Het zal fijn aan­voe­len om in bi­ki­ni aan het strand te gaan lig­gen.”

“Als ik me­zelf op tv zag als Bou­de­wijn, zag ik een ver­sie van me­zelf waar ik niet te­vre­den mee was.”

Her­kend in kle­ding­win­kel

“Ge­luk­kig heb ik so­wie­so een aan­tal vrou­we­lij­ke trek­ken. Ik heb klei­ne voe­ten, smal­le pol­sen en geen zicht­ba­re adams­ap­pel. In die 25 jaar dat ik als vrouw bui­ten kom, heeft maar één keer ie­mand mij her­kend. Dat was in 2000, in een boe­tiek waar ik vaak kwam als vrouw. Ik had pas ver­slag uit­ge­bracht van­uit Kap­run, waar een ramp met een skitrein was ge­beurd. De uit­baat­ster van die win­kel zei me plots: ‘Je hebt het nog­al druk ge­had, hé, daar in Oos­ten­rijk.’ Ze had mijn stem her­kend.”

“In de ja­ren die volg­den kwam ik in heel wat boe­tieks, als man én als vrouw. De men­sen die daar werk­ten, wis­ten wie ik was. Maar nooit heeft ie­mand zich ge­roe­pen ge­voeld om mijn ge­heim te ont­hul­len. Dat is prach­tig, toch?” JESSE VAN REGENMORTEL

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.