Dub­bel zo­veel te­le­foon­tjes naar Trans­gen­der In­fop­unt

Gazet van Antwerpen Kempen - - NEWS - Www.trans­gen­der­in­fo.be, 0800.96.316.

• Het Trans­gen­der In­fop­unt (TIP) heeft dins­dag der­tien op­roe­pen ge­kre­gen. Dat is dub­bel zo­veel als op an­de­re da­gen. “Het is op­mer­ke­lijk dat de co­ming-out van een tv-fi­guur zo­veel re­ac­ties los­weekt”, zegt Me­la­nie Ver­be­ke van het TIP. “Ook vo­ri­ge week bij de eer­ste af­le­ve­ring van M/V/X, een do­cu­reeks over trans­gen­ders, had­den we iets meer op­roe­pen, maar niet in de­ze ma­te. Er wa­ren en­ke- le op­roe­pen van men­sen die ex­pli­ciet naar Bo ver­we­zen. Ook de ko­men­de da­gen ver­wach­ten we nog ex­tra op­roe­pen.”

“Het ver­haal van Bo is erg mooi en ze heeft er dui­de­lijk erg goed over na­ge­dacht”, zegt Ver­be­ke. “We we­ten he­laas ook dat er zich da­ge­lijks nog heel veel pro­ble­men voor­doen. Ook dins­dag be­reik­ten ons nog be­rich­ten van trans­per­so­nen die heel diep zit­ten.”

“We wa­ren nog maar pas getrouwd • toen mijn kers­ver­se echt­ge­noot in mijn rok­je naar be­ne­den kwam. Ik schrok mij een bult. Ik vroeg me de he­le tijd af wat er aan de hand was. Zelfs of ik met een tra­ves­tiet getrouwd was”, zegt Leen (55) uit Roe­se­la­re. Ze is al 26 jaar getrouwd met Eva (52), die voor haar tran­si­tie als Dirk door het le­ven ging. Het kop­pel heeft twee kin­de­ren sa­men. Eva her­stelt nu van haar ge­slachts­ope­ra­tie. Dat is de laat­ste stap in het pro­ces om vrouw te wor­den.

“Het duur­de erg lang voor we wis­ten wat er speel­de”, zegt Leen. “We trouw­den in 1992. Toen sprak nie­mand over trans­gen­ders. Het in­ter­net was on­be­staan­de. Maar je bent wel getrouwd met ie­mand die thuis evo­lu­eert van man naar vrouw. Het ge­beur­de voor mijn ogen, maar ik kon er met nie­mand over pra­ten. Pas in 2007 ge­bruik­te een psy­cho­loog de eer­ste keer het woord trans­gen­der.”

Daar­na maak­te Leen een klik in haar hoofd en het ge­zin koos er­voor om de tran­si­tie sa­men te door­lo­pen. “Ik ben met Eva gaan win­ke­len. Het was be­lang­rijk dat ik daar­bij was. We moesten al­le­bei af­tas­ten waar we ons goed bij voel­den. Eerst zoch­ten we vrou­we­lij­ke­re kle­ren op de man­nen­af­de­ling, la­ter op de vrou­wen­af­de­ling.

“Ei­gen­lijk dan­sten we dik­wijls op een slap­pe koord”, zegt Leen. “We kab­bel­den door, maar na­men geen de­fi­ni­tie­ve be­slis­sin­gen.” Leen heeft een keer pro­be­ren in­pra­ten op Eva. “In 2004 werd ik erg ziek. Ik ver­bood Eva toen om vrou­wen­kle­ren te dra­gen. Ze heeft dat am­per twee we­ken vol­ge­hou­den. Toen wis­ten we al­le­bei dat dit de ech­te Eva is. Ik heb haar zo­iets daar­na nooit meer ge­vraagd.”

Uit­ein­de­lijk be­gon Eva in 2016 met hor­mo­nen en in de zo­mer­va­kan­tie van 2017 ko­zen we sa­men ook voor de com­ple­te li­cha­me­lij­ke tran­si­tie.

In­tie­me ont­dek­kings­tocht

En het ge­zin hield stand. “Eva is nog al­tijd de per­soon op wie ik ver­liefd werd”, zegt Leen. “De­ze vrouw zat al­tijd in het man­nen­li­chaam waar­mee ik huw­de. Ze was al­tijd erg te­der. Ze had nooit die bru­te man­ne­lijk­heid. En mijn col­le­ga’s wa­ren al­tijd ja­loers op haar rol in het huis­hou­den (lacht).”

Maar ook het ge­lei­de­lij­ke pad dat ze sa­men af­leg­den, was door­slag­ge­vend. “We heb­ben al­tijd ons ei­gen tem­po aan­ge­hou­den. En dat is goed ge­weest.” De toe­komst ziet er dus roos­kleu­rig uit. “Ik kijk uit naar de nieu­we ont­dek­kings­tocht op het vlak van in­ti­mi­teit”, zegt Leen. “Door de hor­mo­nen en ope­ra­ties ge­beur­de er wei­nig. Nu kun­nen we el­kaar weer le­ren ken­nen. Nu al­le ope­ra­ties ach­ter de rug zijn, is dit de start van nog eens 26 jaar hu­we­lijk.” Leen met haar part­ner Eva, die net de vol­le­di­ge tran­si­tie heeft door­lo­pen.

FOTO VTM

Bo Van Spil­beeck tij­dens haar eer­ste dag als vrouw op de nieuws­re­dac­tie van VTM. “Ik was niet bang, ik was niet ner­veus. Niks. Ik was blij, ein­de­lijk vrij.”

FOTO STEFAAN BEEL

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.