‘De Ka­zer­ne’ wordt vol­gen­de bouw­pro­ject bij Rond­plein

Art-de­co­wo­ning en ou­de brand­weer­ka­zer­ne te­gen de grond

Gazet van Antwerpen Kempen - - BUITENLAND - SAS­KIA VAN GESTEL

Te­gen 2020 ver­schijnt een mo­dern ap­par­te­ments­ge­bouw in de Ed­mond Van Hoof­s­traat en de Schans­straat in Mol. 26 woon­een­he­den en 2 win­kels ver­van­gen on­der meer de voor­ma­li­ge brand­weer­ka­zer­ne en een art-de­co­wo­ning.

Het Rond­plein van Mol krijgt er te­gen 2020 weer • een nieu­we ‘land­mark’ bij. Pro­ject­ont­wik­ke­laar Pluym–Van Loon uit Ra­vels wil het bouw­pro­ject Re­si­den­tie De Ka­zer­ne re­a­li­se­ren op de hoek van de Ed­mond Van Hoof­s­traat, het Ach­ter­pad en de Schans­straat. “De ou­de brand­weer­ka­zer­ne, die was om­ge­bouwd tot ca­si­no Pom­peï, de aan­pa­len­de ge­le art­de­co­dok­ters­wo­ning en de wo­ning er­naast op num­mer 12 zul­len te­gen de grond gaan”, zegt Brett Pluym, zaak­voer­der van de bouw­on­der­ne­ming. “We heb­ben in eer­ste in­stan­tie ge­pro­beerd om de ge­vel van de art-de­co­wo­ning in ons pro­ject op te ne­men, maar dat was echt on­mo­ge­lijk. Die ge­vel von­den we echt mooi, maar was niet ver­e­nig­baar met ons pro­ject.”

Ener­gie­neu­traal

In de plaats van de ou­de wo­nin­gen komt een mo­dern ap­par­te­ments­ge­bouw met 26 ap­par­te­men­ten, 2 han­del­s­pan­den en een on­der­grond­se par­keer­ga­ra­ge voor 34 wa­gens. Daar­naast ko­men er ook nog 10 ge­lijk­vloer­se par­keer­plaat­sen en een fiet­sen­ber­ging.

“De ap­par­te­men­ten wor­den vol­le­dig ener­gie­neu- traal en rol­stoel­vrien­de­lijk ge­bouwd”, zegt Brett Pluym. “Bo­ven­dien zijn ze ook zeer goed ge­ï­so­leerd te- gen la­waai van bui­ten­af. We in­te­gre­ren rui­me ter­ras- sen voor de ap­par­te­men­ten op de eer­ste en twee­de ver­die­ping. De ge­lijk­vloer­se ap­par­te­men­ten krij­gen een mooie tuin en het dak­ap­par­te­ment wordt uit­ge- rust met twee ter­ras­sen. Het groen­dak zorgt voor een mi­li­eu­vrien­de­lij­ke toets.”

Snel ver­kocht

Brett Pluym is er­van over­tuigd dat de ap­par­te­men­ten en han­dels­ruim­tes snel ver­kocht of ver­huurd zul­len zijn. “De an­de­re nieuw­bouw­pro­jec­ten in de buurt van het Rond­plein zijn bij­na al­le­maal ver­kocht”, zegt hij. “Bo­ven­dien is de lig­ging van ons nieuw pro­ject ide­aal. De ap­par­te­men­ten zul­len on­ge­veer 270.000 eu­ro per stuk kos­ten. Hier­bij moe­ten de ex­tra kos­ten wor­den ge­teld.” Zaak­voe­der

BRETT PLUYM

De ge­meen­te Mol is erg blij met de­ze ver­nieu­win­gen. Het Rond­plein is vol­gens het ge­meen­te­be­stuur een ge­schik­te lo­ca­tie voor ex­tra han­dels­ruim­tes door de ve­le par­keer­plaat­sen. Ook het ver­dwij­nen van leeg­staan­de ge­bou­wen is een goe­de zaak.

Tus­sen 1 fe­bru­a­ri en 2 maart loopt een open­baar on­der­zoek naar de komst van Re­si­den­tie De Ka­zer­ne. De pro­ject­ont­wik­ke­laar or­ga­ni­seert een in­for­ma­tie­ver­ga­de­ring op dins­dag 13 fe­bru­a­ri om 19u in Ho­tel Cor­bie.

‘‘We had­den de ge­vel van de art­de­co­wo­ning graag be­hou­den, maar we kon­den hem echt niet in­pas­sen.’’

FOTO SAS­KIA VAN GESTEL

Links de ou­de brand­weer­ka­zer­ne, rechts de ge­le art-de­co­dok­ters­wo­ning.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.