Vlucht­po­ging met 250 ki­lo­me­ter per uur

Gazet van Antwerpen Kempen - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - (hhm)

Mol­da­vi­ër Rus­lan D. (41) is een snel­le jon­gen. Toen de po­li­tie de au­to­dief op de hie­len zat, scheur­de hij met 250 km per uur door de Kem­pen. Te­ver­geefs: hij werd ge­pakt, al kon de be­stuur­der van de vlucht­wa­gen wel ont­ko­men.

De ben­de waar­voor Rus­lan D. werk­te was ge­spe­ci­a­li­seerd in in­ter­na­ti­o­na­le au­to­zwen­del. Ze had­den een sys­teem ont­wik­keld om au­to’s te star­ten zon­der sleu­tels. Tij­dens de ach­ter­vol­ging door de po­li­tie, waar­bij de be­klaag­de in de kraag werd ge­gre­pen, werd hun vlucht­au­to ook nog be­ge­leid door een an­de­re au­to van de ben­de, maar die kon ont­ko­men. Na zijn ar­res­ta­tie op 19 ok­to­ber gaf Rus­lan D. na ver­loop van tijd de fei­ten toe. Het par­ket vor­dert voor hem acht­tien maan­den cel­straf.

“Hij was een tus­sen­per­soon die zelf wei­nig ac­tief was in het ste­len van au­to’s”, zei zijn ad­vo­caat. “Hij was de con­tact­per­soon tus­sen men­sen die zo’n au­to wil­den, meest­al op­dracht­ge­vers uit Afri­ka, en de ben­de. In de vlucht­au­to was hij de pas­sa­gier, hij werk­te goed mee met het ge­recht. Hij wil te­rug naar Mol­da­vië, en hoopt dat de recht­bank zijn cel­straf be­perkt tot het ge­deel­te dat hij in voor­ar­rest door­bracht.

Von­nis op 13 fe­bru­a­ri.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.