Ze­ven­tien ex­tra slim­me ca­me­ra’s

Noor­der­kem­pen in­ves­teert 560.000 eu­ro in ‘ca­me­ra­schild’

Gazet van Antwerpen Kempen - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - (ram)

Het aan­tal ca­me­ra’s die num­mer­pla­ten le­zen in de po­li­tie­zo­ne Noor­der­kem­pen breidt fors uit. Om de cri­mi­na­li­teit be­ter te kun­nen be­strij­den, ko­men er op ze­ven­tien lo­ca­ties ca­me­ra’s bij.

Een ANPR-ca­me­ra re­gi­streert dag en nacht el­ke num­mer­plaat die voor­bij­komt. De ge­ge­vens hel­pen bij het op­spo­ren van bij­voor­beeld ge­sto­len voer­tui­gen en ge­sein­de per­so­nen. Ook bij een in­braak kun­nen ze naar de da­ders lei­den. Mo­men­teel heeft po­li­tie Noor­der­kem­pen vier ANPR-ca­me­ra’s. “Daar­naast kun­nen we nog drie ex­ter­ne ca­me­ra’s in het grens­ge­bied van de E19 raad­ple­gen”, zegt voor­zit­ter van de po­li­tie­raad en bur­ge­mees­ter van Hoog­stra­ten Tin­ne Rom­bouts (CD&V).

“In de loop van dit jaar ko­men er in de cen­tra van Hoog­stra­ten, Meer en Meer­le ca­me­ra’s voor vracht­wa­gen­slui­zen. Die wor­den ook ge­bruikt voor cri­mi­na­li­teits­be­strij­ding. Met de ze­ven­tien ex­tra ANPR-ca­me­ra’s wil­len we het toe­zicht op de hoofd­we­gen in de drie ge­meen­ten van de po­li­tie­zo­ne slui­tend ma­ken. De in­ves­te­ring van 560.000 eu­ro was al in­ge­schre­ven in het bud­get. Nor­maal ge­zien kun­nen ze nog dit jaar ge­plaatst wor­den. Om­dat de fir­ma die dat doet het druk heeft, zou het kun­nen dat we moe­ten wach­ten tot 2019 voor het ca­me­ra­schild af is.”

Lo­ca­ties

De exac­te lo­ca­ties van de ze­ven­tien nieu­we ca­me­ra’s moe­ten nog be­paald wor­den. Er ko­men er elf in Hoog­stra­ten, ver­spreid over de vijf deel­ge­meen­ten met uit­zon­de­ring van Hoog­stra­ten zelf. Een er­van is ge­pland in Wor­tel-Ko­lo­nie, maar is nog on­der voor­be­houd van een even­tu­e­le af­slui­ting van een weg. Op het grond­ge­bied van Rij­ke­vor­sel zijn twee ca­me­ra’s ge­pland en Merks­plas krijgt er vier.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.