VTI Spij­ker met food­truck op tour­nee langs la­ge­re scho­len

Gazet van Antwerpen Kempen - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - Www.vti-spij­ker.be RONNY VAN DEN ACKERVEKEN

De kin­de­ren van het vijf­de en zes­de leer­jaar van de Ge­meen­te­school en ba­sis­school Spij­ker wer­den dins­dag­na­mid­dag cu­li­nair ver­wend. Een food­truck liet hen ken­nis­ma­ken met de ho­tel­op­lei­ding van VTI Spij­ker.

De ho­tel­school van VTI Spij­ker be­staat 50 jaar. •

Dat werd in sep­tem­ber een eer­ste keer ge­vierd met De Lang­ste Ta­fel voor dui­zend hon­ge­ri­ge ma­gen op de par­king van de school. Leer­lin­gen, leer­krach­ten en per­so­neel ge­no­ten er van een drie­gan­gen­me­nu. “Met on­ze food­truck­tour be­zoe­ken we de vol­gen­de we­ken tien la­ge­re scho­len”, legt tech­nisch ad­vi­seur Jen­ny Meeus van de eer­ste graad van VTI Spij­ker uit.

Bam­boe­boot­je

“Voor de kin­de­ren van het vijf­de en zes­de leer­jaar ma­ken de leer­lin­gen van on­ze school wor­tel­pu­ree met een kip­pen­spies. We heb­ben ge­ko­zen voor een ge­recht dat bij de ho­tel­school past. Bo­ven­dien smaakt een warm ge­recht al­tijd in de win­ter­pe­ri­o­de. De wor­tel­pu­ree wordt ge­ser­veerd in een bam­boe­boot­je. De leer­lin­gen van on­ze eer­ste graad gaan tel­kens in groep­jes van tien met de food­truck op pad. Dat aan­tal komt over­een met de prak­tijk­les­sen.”

De leer­lin­gen van het twee­de jaar Ho­tel-Bak­ke­rij-Sla­ge­rij moch­ten gis­te­ren de spits af­bij­ten door 150 por­ties klaar te ma­ken. De re­ac­ties in de twee la­ge­re scho­len wa­ren po­si­tief. Het eer­ste en twee­de jaar Ho­tel-Voe­ding gaat de food­truck ook be­man­nen.

Toe­komst

Met de food­truck­tour wil VTI Spij­ker la­ge­re scho­len warm ma­ken voor de ho­tel­op­lei­ding.

JEN­NY MEEUS

Tech­nisch ad­vi­seur “De Lang­ste Ta­fel was er voor de leer­lin­gen van van­daag. Via on­ze food­truck wil­len we de twee laat­ste ja­ren van de la­ge­re scho­len in de re­gio la­ten ken­nis­ma­ken met de op­lei­din­gen die we aan­bie­den. Zij zijn mo­ge­lijk de toe­kom­sti­ge leer­lin­gen van on­ze school. Ook wie vroe­ger naar de ho­tel­school kwam, wordt niet ver­ge­ten. Voor hen or­ga­ni­se­ren we in maart een re­ü­nie. De food­truck is een om­ge­bouw­de re­tro-ca­ra­van van een van on­ze werk­man­nen. Zijn zoon heeft hem ge­schil­derd en aan­ge­past. Zo kun­nen on­ze be­rei­din­gen met warm­houd­kof­fers naar de la­ge­re scho­len ge­bracht wor­den. We plaat­sen steeds staan­ta­fels als de food­truck open is. Dat ver­hoogt de ge­zel­lig­heid”, ver­telt Jen­ny Meeus.

De leer­lin­gen van Sint-Lu­cia en De Weg­wij­zer in Rij­ke­vor­sel mo­gen zich mor­gen don­der­dag ver­heu­gen op wor­tel­pu­ree en kip­pen­spies.

FOTO MIA UYDENS FOTO MIA UYDENS

De leer­lin­gen van de ho­tel­school maak­ten 150 por­ties klaar die ze met stijl pre­sen­teer­den. Aan ge­zel­li­ge staan­ta­fels kon­den de kin­de­ren van de ba­sis­school hun war­me hap­je ver­or­be­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.