Clubs spen­deer­den in 2017 meer dan vijf mil­jard eu­ro aan trans­fers

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT -

Clubs ga­ven we­reld­wijd in 2017 een be­drag van 6,37 mil­jard dol­lar (5,1 mil­jard eu­ro) uit aan in­ter­na­ti­o­na­le trans­fers. Het cij­fer is het laat­ste jaar met liefst 30 pro­cent ge­ste­gen. Dat maak­te FIFA-TMS, het plat­form dat in­ter­na­ti­o­na­le trans­fers re­gi­streert, be­kend. De re­den voor de ster­ke stij­ging ligt in de voor­bije zo­mer­mer­ca­to. Trans­fers als die van Ney­mar, voor 222 mil­joen eu­ro van Bar­cel­o­na naar PSG, heb­ben het be­drag sterk doen op­lo­pen. FIFA-TMS om­schrijft de stij­ging als een "mul­ti­pli­ca­toref­fect": "Clubs ont­van­gen gro­te­re trans­fer­som­men voor be­paal­de spe­lers en her­in­ves­te­ren die som­men op­nieuw in nieu­we spe­lers. Zo krij­gen weer an­de­re clubs gro­te som­men geld en ook zij her­in­ves­te­ren die.” En­gel­se clubs blij­ven de groot­ste uit­ge­vers, met 1,6 mil­jard dol­lar (1,3 mil­jard eu­ro).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.