VOET­BAL KORT

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT - (whb) (thst) (b) (ku­gu) (vdm, bla)

Schry­vers (Waas­land-Be­ve­ren) vier we­ken aan de kant. Pech voor Jur Schry­vers. De 20-ja­ri­ge ver­de­di­ger/mid­den­vel­der staat min­stens vier we­ken aan de kant met een bles­su­re. Schry­vers scheur­de in de wed­strijd te­gen Zul­te Wa­re­gem een li­ga­ment aan de bui­te­nen­kel. Een se­ri­eu­ze dom­per voor Schry­vers, die sinds de komst van Sven Vermant en het ver­trek van Ibra­hi­ma Seck op een ba­sis­plaats kon re­ke­nen. Ru­dy Cam­a­cho (oog) train­de gis­te­ren in­di­vi­du­eel in het kracht­honk. De Fran­se cen­tra­le ver­de­di­ger raakt ech­ter wel fit voor de wed­strijd van vrij­dag te­gen Ant­werp.

Mat­thys (KV Me­che­len) op­nieuw pa­raat. De­nis Van Wijk legt er de pees op bij KV Me­che­len. Na een loop­trai­ning en wat oe­fe­nin­gen in de zaal trok de nieu­we coach gis­te­ren met een deel van de spe­lers­groep naar de jeugd­vel­den voor nog een veld­trai­ning van een klei­ne twee uur. Tim Mat­thys ver­teer­de de trai­ning zon­der pro­ble­men. Ko­lo­vos (ziek), Pe­der­sen (last aan de nek), Pau­lus­sen (ham­string) en Van Cleem­put (knie) ont­bra­ken, net als de spe­lers die maan­dag­avond mee­speel­den met de be­lof­ten. Co­lin Coosemans kreeg de toe­stem­ming om zijn zwan­ge­re vrouw te ver­ge­zel­len voor een con­tro­le­be­zoek bij de dok­ter. Het kop­pel ver­wacht in ju­ni hun eer­ste kind­je.

Standard huurt Van­heus­den van In­ter. Standard kon­dig­de gis­te­ren de komst van Zin­ho Van­heus­den (18) aan. De Bel­gi­sche ver­de­di­ger wordt tot het ein­de van het sei­zoen ge­huurd van In­ter Mil­aan, waar hij vo­ri­ge week nog zijn con­tract ver­leng­de tot 2022. Tahi­ri (Lier­se) test in Moes­kroen, Jo­ly op proef. De deal tus­sen Cer­cle Brug­ge en Lier­se om­trent een over­gang van Pier­re Bour­din lijkt er niet te ko­men. De Ver­e­ni­ging stuit im­mers op de trans­fer­prijs die de Pal­lie­ters voor hun flank­spe­ler wil­le van­gen. Bo­ven­dien zal Lier­se er wei­nig voor voe­len in vol­le strijd om de twee­de pe­ri­o­de­ti­tel een ba­sis­spe­ler naar de con­cur­rent te la­ten over­stap­pen. Anas Tahi­ri mag wel ver­trek­ken op het Lisp en leg­de gis­te­ren een test af in Moes­kroen. Lier­se kreeg dan weer doel­man Antho­ny Jo­ly op proef. Gi­r­oud opent de weg voor Bats­hu­ayi naar Dort­mund. Chel­sea speelt van­avond een Pre­mier Le­a­gue­wed­strijd te­gen Bour­ne­mouth en door de bles­su­res van Mo­ra­ta en Wil­li­an be­reid­de ma­na­ger An­to­nio Con­te die voor met Mi­chy Bats­hu­ayi als cen­trum­spits. Maar voor de Ro­de Dui­vel was het, één dag voor het slui­ten van de trans­fer­markt, een moei­lij­ke op­dracht om ge­fo­cust te blij­ven. Gis­te­ren­avond kwam er im­mers be­we­ging in de trans­fer­do­mi­no die voor Bats­hu­ayi moet uit­mon­den in een uit­leen­beurt zon­der aan­koop­op­tie aan Dort­mund voor een huur­be­drag van cir­ca 1,5 mil­joen eu­ro. De trans­fer van Oli­vier Gi­r­oud van Ar­sen­al naar Chel­sea voor 20 mil­joen eu­ro kwam in een stroom­ver­snel­ling. Ar­sen­al wil voor zo­wat 63 mil­joen eu­ro Pier­re-Eme­rick Au­bameyang van Dort­mund als ver­van­ger. De Ga­bo­nees reis­de al naar Lon­den, maar de Borus­sen wil­len ook een op­los­sing. Door Bats­hu­ayi uit te le­nen aan Dort­mund kan Chel­sea de in­ge­wik­kel­de trans­fer­puz­zel tus­sen de drie clubs doen klop­pen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.