Is hun eu­ro nu ge­val­len?

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT - GUY FRANSEN

Vlaams mi­nis­ter Jo­ke Schau­vlie­ge slaagt er wel va­ker in de hal­ve we­reld te­gen zich in het har­nas te ja­gen. Maar in het dos­sier van het Eu­ro­sta­di­on heeft de mi­nis­ter de eni­ge juis­te be­slis­sing ge­no­men: weg er- mee. In we­zen was het voor de CD&V-po­li­ti­ca ook niet zo moei­lijk. Zo­wat el­ke Vlaam­se amb­te­naar had het pro­ject neer­ge­sa­beld en ook bin­nen de Vlaam­se re­ge­ring zelf was er geen meer­der­heid voor. Schau­vlie­ge trok er dus zon­der veel ri­si­co de stek­ker uit.

En nu? Een nieu­we po­ging van bouw­on­der­ne­mer Ghe­lam­co? Een nieu­we pro­ce­du­re­slag? Een nieuw kat-en-muis­spel van voor- en te­gen­stan­ders?

Voor de dui­de­lijk­heid. Paul Ghey­sens mag een nieu­we bouw­aan­vraag in­die­nen voor een ‘Eu­ro­sta­di­on light’. Ghey­sens is nu een­maal een on­der­ne­mer, die by the way ook niet moet zeu­ren als hij een ro­de kaart krijgt voor dit Eu­ro­sta­di­on. Het was niet con­form de re­gels, punt.

De ver­ant­woor­de­lijk­heid ligt ech­ter niet al­leen bij hem. De over­heid en de voet­bal­bond mo­gen mee boe­ten.

Als die voet­bal­bond op een vol­was­sen ma­nier be­gaan is met het wel en wee van spe­lers en sup­por­ters, dan had die bond al­lang een dui­de­lijk ge­ne­riek rap­port ge­maakt over de in­fra­struc­tuur­no­den van het Bel­gi­sche voet­bal. Van in­di­vi­du­e­le club tot en met – even­tu­eel – na­ti­o­naal sta­di­on. Niet ge­zien. Wel wat ge­mor­rel in de mar­ge. De ene voor, de an­de­re te­gen, en tot slot nie­mand te­vre­den. Én een maand ge­le­den de so­li­dai­re bla­ma­ge dat EU­RO 2020 Bel­gië niet zal aan­doen.

De over­heid – wel­ke ove­ri­gens in dit dos­sier? –, zij re­gis­seert, zij kijkt voor­uit, zij werkt mee, zij re­gu­leert. In het Eu­ro­sta­di­on-dos­sier

was dat on­zicht­baar. Heeft die over­heid de nood­zaak van dat nieu­we sta­di­on ge­wo­gen? Heeft zij ern­stig de re­no­va­tie van het Ko­ning Bou­de­wijn­sta­di­on on­der­zocht, dat staat er toch al? Of heeft ze lou­ter af­ge­wacht en puur de­fen­sief het ding het dool­hof van ad­vie­zen én ad­mi­ni­stra­tie­ve recht­spraak in ge­stuurd? Om – als het al­le­maal mis­liep – me­kaar wel de zwar­te­piet toe te spe­len. Zelfs de pre­mier werd in­eens boos om on­kun­de en on­ver­mo­gen van an­de­re col­le­ga-po­li­ti­ci. Tja.

De stek­ker na (veel te lan­ge) ja­ren er­uit trek­ken: lo­gisch, niet moei­lijk. Maar is het ook een daad van goed be­leid? En, voor­al, zijn we nu ze­ker dat de vol­gen­de epi­so­de eens zorg­vul­dig aan­ge­pakt gaat wor­den? Ik niet.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.