“We heb­ben zin in meer”

Do­mi­ni­que Olie­sla­gers en co tan­ken ver­trou­wen in Lille

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT REGIO - (af)

Na de mooie re­sul­ta­ten van de af­ge­lo­pen we­ken was bij OG de hoop ge­groeid om op het veld van Lille te kun­nen stun­ten. Vor­se­laar slaag­de daar net niet in, maar zet­te wel een knap­pe pres­ta­tie neer. De 2-1 ne­der­laag kon dan ook per­fect ge­re­la­ti­veerd wor­den.

“Er had ze­ker meer in­ge­ze­ten”, zegt Do­mi­ni­que Olie­sla­gers. “We ver­dien­den min­stens een punt. Als we had­den ge­won­nen, had nie­mand daar ook maar iets te­gen­in kun­nen bren­gen. Het mocht even­wel niet zijn. Op ba­sis van de eer­ste helft ver­dien­de Lille een voor­sprong, maar na de rust heb­ben we hen echt weg­ge­drukt. We zet­ten Lille goed vast en dwon­gen ook de bes­te kan­sen af. He­laas werd die goe­de pres­ta­tie niet be­loond met pun­ten­ge­win.”

“Dat is dub­bel jam­mer, want we heb­ben drin­gend nog wat pun­ten no­dig. Aan­ge­zien we een week eer­der te­gen Merks­plas in de slot­mi­nuut de ze­ge als­nog uit han­den ga­ven, hoop­ten we za­ter­dag en­ke­le bo­nus­pun­ten te ra­pen. Het werd dus een 2-1 ne­der­laag, maar ei­gen­lijk kwa­men wij als mo­re­le win­naar uit de bus. Als je te­gen de twee­de in de stand zo’n pres­ta­tie kan neer­zet­ten, is dat meer dan een op­ste­ker. We leg­den Lille het vuur aan de sche­nen en heb­ben dui­de­lijk zin in meer. Dat heeft ui­ter­aard ook te ma­ken met de gro­te steun van ons sup­por­ters­le­gi­oen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.