“Over en­ke­le we­ken wil ik er he­le­maal staan”

Ex-Ro­de Dui­vel Gill Swerts mag te­rug­blik­ken op ge­slaagd de­buut

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT REGIO - WIM RUTS

Vo­ri­ge week dins­dag train­de Gill Swerts voor het eerst mee bij Lille, een dag la­ter te­ken­de hij een con­tract bij de am­bi­ti­eu­ze Kem­pen­se eer­ste­pro­vin­ci­a­ler en af­ge­lo­pen za­ter­dag de­bu­teer­de de 17-vou­di­ge Ro­de Dui­vel met een 2-1 over­win­ning te­gen OG Vor­se­laar.

Swerts speel­de niet als rechts­ach­ter, maar werd door trai­ner Frans Vloe­mans als con­tro­le­ren­de mid­den­vel­der uit­ge­speeld. Na het vroe­ge uit­val­len van Owu­su schoof Swerts door naar de num­mer tien­po­si­tie. “Ik mis na­tuur­lijk nog wed­strijd­rit­me. Daar­om vond de trai­ner het be­ter om mij meer cen­traal te zet­ten. Over en­ke­le we­ken hoop ik he­le­maal klaar te zijn om mijn rol als box-to-box­spe­ler op­nieuw te kun­nen ver­vul­len”, zegt Swerts.

Trai­ners­di­plo­ma ha­len

De voor­ma­li­ge Ro­de Dui­vel zat sinds af­ge­lo­pen zo­mer zon­der club.

“Ik speel­de vo­rig sei­zoen best veel bij Se­raing in eer­ste ama­teur­klas­se. Ik voel mij li­cha­me­lijk ze­ker nog in staat om in de twee­de of der­de ama­teur­klas­se mee te doen, maar de aan­bie­din­gen ble­ven uit. Tot Roel Van He­mert me de­ze maand meld­de dat Lille mis­schien nog iets voor mij zou kun­nen zijn. De club en ik wa­ren er snel uit en dus maak­te ik af­ge­lo­pen week­end mijn de­buut. Het ni­veau is mis­schien wat la­ger dan waar ik op had ge­hoopt, maar ik ben in een am­bi­ti­eu­ze club te­recht­ge­ko­men waar goe­de voet­bal­lers rond­lo­pen. Het is mis­schien zelfs be­ter om bij een eer­ste­pro­vin­ci­a­ler die nog vol­op in de run­ning is voor de ti­tel aan de slag te gaan, dan bij een ploeg te­recht te ko­men die te­gen de de­gra­da­tie vecht of bij een an­de­re ama­teur­club waar een zwaar­der trai­nings­re­gime geldt. Ik ben mo­men­teel ook be­zig om mijn UEFA A-trai­ners­di­plo­ma te ha­len. Daar steek toch ook best wat tijd in.”

Swerts hoopt bij Lille nog een be­pa­len­de rol te kun­nen spe­len in de strijd om de ti­tel. “We de­den za­ter­dag op­nieuw een goe­de zaak. Voor de rust lie­ten we erg goed voet­bal zien, in de twee­de helft kwa­men we wel on­der druk te staan om­dat Vor­se­laar meer ge­stal­te heeft dan wij en met hun lan­ge bal­len voor wat ge­vaar kon zor­gen. Toen de 2-1 viel, kre­gen we het nog las­tig, maar we hiel­den stand en dus kon ik mijn de­buut met een ze­ge be­kro­nen”, be­sluit een ge­luk­ki­ge Swerts.

FOTO SMB

Ex-Ro­de Dui­vel Gill Swerts (links) de­bu­teer­de za­ter­dag­avond voor Lille met een ze­ge te­gen het OG Vor­se­laar van aan­voer­der Vin­cent Van Spren­gel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.