“De doel­man ver­keek zich en de bal ver­dween recht­streeks in doel”

Mo El Idris­si klimt met Berg en Dal naar de vier­de plaats

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT REGIO - (af)

Voor het eerst in maan­den is Berg en Dal er nog eens in ge­slaagd om twee over­win­nin­gen op rij te boe­ken. De Meer­hou­te­naars ver­sloe­gen zon­dag­mid­dag Wit­g­oor met 2-1 en dat werd meer dan ge­vierd. De laat­ste thuis­ze­ge da­teer­de im­mers al van 24 sep­tem­ber van vo­rig jaar.

In de der­by tus­sen Berg en Dal en Wit­g­oor stond de vier­de plaats op het spel en dat was dui­de­lijk merk­baar. De twee ploe­gen wa­ren erg aan el­kaar ge­waagd. In de kans­ar­me wed­strijd ble­ken de­tails uit­ein­de­lijk door­slag­ge­vend te zijn en die draai­den tel­kens in het voor­deel van Berg en Dal uit.

“Na goed een kwar­tier kwa­men we op voor­sprong na een erg on­ge­luk­kig hand­spel”, blikt Mo El Idris­si te­rug. “Veel scheids­rech­ters zou­den de bal na zo’n fa­se niet op de stip heb­ben ge­legd, maar de pe­nal­ty kon wel wor­den ge­flo­ten. Zo kwa­men we dus met wat ge­luk op voor­sprong, waar­na het ei­gen­lijk on­ze be­doe­ling was om de match snel dood te ma­ken. Net als de vo­ri­ge we­ken slaag­den we daar niet in, om­dat we moei­lijk tot sco­ren ko­men. We wa­ren wel het meest in bal­be­zit en brach­ten goe­de com­bi­na­ties op de mat.”

“Ook na de pau­ze be­gon­nen we goed, maar Louis Ma­ri­ën mis­te een unie­ke kans en ik mik­te te­gen de krui­sing. Zo kreeg Wit­g­oor op­nieuw ver­trou­wen. De be­zoe­kers gin­gen be­ter voet­bal­len, toon­den zich sterk in de om­scha­ke­ling en gin­gen meer ri­si­co’s ne­men. Drie mi­nu­ten voor tijd werd het dan ook 1-1, wat voor ons na­tuur­lijk een flin­ke op­dof­fer was. Die ge­lij­ke stand was mis­schien te­recht, maar twee we­ken ge­le­den ga­ven we op ge­lijk­aar­di­ge wij­ze al twee be­lang­rij­ke pun­ten uit han­den te­gen Hei­kant. In de slot­mi­nuut mocht ik ech­ter nog een vrije trap ne­men. Ik gaf een scherp aan­ge­sne­den voor­zet, in de hoop dat ie­mand er zijn hoofd of voet te­gen zou zet­ten. Kai Raey­mac­kers liep goed in, waar­door de doel­man van Wit­g­oor zich ver­keek en de bal won­der­wel recht­streeks in doel ver­dween.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.