“Ik hoop dit sei­zoen nog een rol van be­te­ke­nis te spe­len”

Robin De Schee­maec­ker voelt zich op­nieuw voet­bal­ler

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT REGIO - (rwi)

Robin De Schee­mae­ker is op­nieuw voet­bal­ler. Na een en­kel­bles­su­re op de der­de speel­dag was hij maan­den­lang out. Maar te­gen Berg en Dal was de van Ezaart over­ge­ko­men flank­aan­val­ler ein­de­lijk op­nieuw van de par­tij.

“Ik scheur­de een li­ga­ment in de en­kel af tij­dens de wed­strijd van de be­lof­ten en stond daar­door iets meer dan drie maan­den aan de kant”, zegt De Schee­mae­ker. “Als nieuw­ko­mer is het dub­bel jam­mer om zo’n bles­su­re op te lo­pen, want ik had nog niks be­we­zen bij Wit­g­oor. Ik was dan ook erg blij dat ik er vo­rig week­end op­nieuw bij was. En dan ook nog eens uit­ge­re­kend te­gen Berg en Dal, de ploeg waar mijn broer de in­val­lers­doel­man is. Het was wel spij­tig dat ik mijn ren­tree niet kon vie­ren met een ge­lijk­spel. Op ba­sis van on­ze ster­ke twee­de helft had­den we dat ze­ker ver­diend, maar een doel­punt in bles­su­re­tijd be­slis­te daar uit­ein­de­lijk nog an­ders over. Ver­lie­zen is so­wie­so niet pret­tig, maar als je broer dan ook nog eens in het win­nen­de kamp zit, is dat dub­bel zo pijn­lijk”, zegt de Mol­le­naar.

Con­tract ver­lengd

Na de win­ter­stop loopt het voor Wit­g­oor min­der vlot dan tij­dens de eer­ste ron­de, waar­in het bui­ten ver­wach­ting goed ging.

“We moe­ten pro­be­ren om zo snel mo­ge­lijk uit de ne­ga­tie­ve spi­raal te ge­ra­ken door snel eens en­ke­le wed­strij­den op rij pun­ten te pak­ken”, al­dus De Schee­mae­ker, die tij­dens de win­ter­stop zijn con­tract ver­leng­de. “Ik voel me erg goed bij de­ze club. Zelfs tij­dens mijn bles­su­re voel­de ik mij erg be­trok­ken bij de ploeg. Ik ging ge­re­geld naar de trai­nin­gen en volg­de de wed­strij­den. La­ten we ho­pen dat die eer­ste 45 mi­nu­ten van vo­rig week­end voor mij een nieu­we start kun­nen be­te­ke­nen en dat ik in de res­te­ren­de wed­strij­den nog een rol van be­te­ke­nis kan spe­len. Ik was erg blij dat ik van Wit­g­oor de kans heb ge­kre­gen om het op een ho­ger ni­veau te pro­be­ren, maar voor­lo­pig heb ik de club nog niet veel kun­nen te­rug­ge­ven.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.