Scho­lie­ren ont­dek­ken la­te­re stu­die­keu­zes in ho­ge­school

Be­le­vings­dag Tho­mas Mo­re Kem­pen lokt 800 jon­ge­ren

Gazet van Antwerpen Kempen - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - HANS OTTEN

Ga ik wer­ken of stu­de­ren? En wel­ke stu­die ligt me dan het best? Met de be­le­vings­dag pro­beer­de ho­ge­school Tho­mas Mo­re Kem­pen daar dins­dag een even­tu­eel ant­woord op te for­mu­le­ren.

“De stu­den­ten ma­ken al­gen­pa­rels klaar waar­mee ze na­dien de fo­to­syn­the­se­test uit­voe­ren. Door de al­gen aan ver­schil­len­de licht­sterk­tes bloot te stel­len, moe­ten ze ach­ter­ha­len wel­ke het best tot fo­to­syn­the­se leidt”. Zelfs de­ze een­vou­di­ge sa­men­vat­ting waar­mee do­cent Lie­ve Rom­bouts de proef voor de leek om­schrijft, doet nog on­ze oren tui­ten. Maar de aan­we­zi­ge zes­de­jaars uit een mid­del­ba­re school in Vil­voor­de knik­ken in­stem­mend.

De zes stu­den­ten zijn maar een frac­tie van de in to­taal acht­hon­derd leer­lin­gen uit een der­tig­tal se­cun­dai­re scho­len in heel Vlaan­de­ren die dins­dag op de ho­ge­school­cam­pus in Geel van de ene naar de an­de­re work­shop lo­pen. Tho­mas Mo­re biedt tij­dens de be­le­vings­dag de meest uit­een­lo­pen­de work­shops aan, van in­for­ma­ti­ca tot er­go­the­ra­pie, van toe­ge­pas­te psy­cho­lo­gie tot elek­tro­me­cha­ni­ca.

“We vin­den het een in­te­res­san­te proef om te doen”, zeg­gen de al­gen­tes­ters Nathan, Alexan­der en Jan­ko uit Vil­voor­de. “Het is een beet­je te ver­ge­lij­ken met on­ze che­mie­les­sen. Maar het is ze­ker boei­end om zo te ont­dek­ken wel­ke uit­een­lo­pen­de toe­pas­sings­ge­bie­den er al­le­maal voor be­staan. Om hier­voor in de Kem­pen te ko­men stu­de­ren, lijkt ons mis­schien toch wat ver.”

Juis­te keu­ze ma­ken

De mees­te deel­ne­men­de scho­len ko­men uit de pro­vin­cie Ant­wer­pen. “Naast de­ze be­le­vings­dag met scho­lie­ren in klas­ver­band heb­ben we tij­dens de kro­kus­va­kan­tie ook nog on­ze Open­les­da­gen, waar­aan jon­ge­ren in­di­vi­du­eel kun­nen deel­ne­men”, zegt woord­voer­der Luc Da­men van Tho­mas Mo­re Kem­pen in Geel. “Als ze in sep­tem­ber dan kie­zen om ook hier school lo­pen, is dat mooi mee­ge­no­men, maar dat is ei­gen­lijk toch niet het be­lang­rijk­ste. We wil­len voor­al dat ze zich met een deel­na­me aan een proef­les al een beeld kun­nen vor­men van een op­lei­ding. Een stu­dent die na één jaar af­haakt om­dat de rich­ting toch niet is wat hij er­van ge­hoopt had, daar is echt nie­mand mee ge­diend.”

Iris en An­ge­lo uit een mid­del­ba­re school in Ha­mont heb­ben zich in­ge­schre­ven voor de proef­les che­mie. “Het is een rich­ting die we wel over­we­gen om te vol­gen”, zeg­gen de twee klas­ge­no­ten. “Daar­om is het in­te­res­sant om eens in een echt la­bo aan de slag te kun­nen. En zo’n ho­ge­school­cam­pus is toch nog iets in­druk­wek­ken­der dan een gro­te se­cun­dai­re school als de on­ze.”

LUC DA­MEN

Tho­mas Mo­re Kem­pen

“Een stu­dent die na één jaar af­haakt om­dat de op­lei­ding hem niet ligt, daar is nie­mand mee ge­hol­pen.”

FOTO HANS OTTEN

Nathan, Alexan­der en Jan­ko ma­ken zo­ge­naam­de al­gen­pa­rels voor een fo­to­syn­the­se­test.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.