“Mork­ho­ven heeft vrij on­be­ken­de ge­schie­de­nis”

In­wo­ner wil aan­zet ge­ven tot ver­e­ni­ging die his­to­rie ont­sluit

Gazet van Antwerpen Kempen - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - HANS OTTEN

He­ren­tals heeft zijn stads­ar­chief, Noor­der­wijk zijn heem­kring Nor­tre­vic en Mork­ho­ven… niets. Nog niets, want Fons Bou­wen hoopt met steun van al­ler­lei in­stan­ties en sym­pa­thi­san­ten de lo­ka­le his­to­rie te ont­slui­ten.

Op het eer­ste ge­zicht lijkt Mork­ho­ven het his­to­ri­sche kneus­je van de drie He­ren­tal­se deel­ge­meen­tes te zijn. He­ren­tals gaat prat op zijn La­ken­hal, be­gijn­hof en kas­teel Le Pai­ge, in Noor­der­wijk zijn de spo­ren van de adel­lij­ke fa­mi­lie de Ghel­lin­ck nog op heel wat plaat­sen zicht­baar, maar in Mork­ho­ven lijkt er bui­ten de im­po­san­te Sint-Ni­k­laas­kerk wei­nig be­ziens­waar­digs te zijn. Dat is een mis­ver­stand dat Fons Bou­wen hoopt te weer­leg­gen met ge­lijk­ge­zin­de erf­goed­lief­heb­bers.

“Over de ge­schie­de­nis zijn in ar­chie­ven heel wat stuk­ken te vin­den, maar we heb­ben in ons dorp geen wer­king die zich be­zig­houdt met het ver­za­me­len en in­ven­ta­ri­se­ren van in­for­ma­tie”, zegt de man. “Dat is jam­mer, want wie wat die­per graaft, komt tot ver­ras­sen­de vast­stel­lin­gen over dit dorp. Zo blijkt het grond­ge­bied van Mork­ho­ven vroe­ger veel gro­ter ge­weest te zijn en ook een deel van Voort­ka­pel (Wes­ter­lo, red.) te om­vat­ten. Ge­meen­te­gren­zen wa­ren toen nog niet af­ge­lijnd, het ge­bied be­hoor­de tot de ei­gen­dom­men van de ba­ron die de kas­teel­hoe­ve van Leef­daal be­woon­de. Bo­ven­dien werd in Mork­ho­ven vroe­ger ook recht ge­spro­ken.”

Fran­kisch markt­plein

En­ke­le spo­ren van die rij­ke ge­schie­de­nis van het hui­di­ge He­ren­tal­se deel­dorp zijn nu nog zicht­baar. De Sint-Ni­k­laas­kerk mag dan in zijn hui­di­ge vorm be­gin vo­ri­ge eeuw zijn op­ge­trok­ken, het on­der­ste deel van de to­ren zelf be­vat nog ele­men­ten die uit de der­tien­de eeuw stam­men. Pro­vin­ci­aal ar­chi­tect Taey­mans die de bouw in 1906 be­ge­leid­de, meen­de dat de­len zelfs uit de ja­ren 1000 à 1100 da­te­ren.

“Mork­ho­ven heeft ook nog al­tijd het ken­mer­ken­de drie­hoe­ki­ge plein uit de Fran­ki­sche pe­ri­o­de. Noor­der­wijk be­weert ook

FONS BOU­WEN

Mork­ho­vens erf­goed­lief­heb­ber een Fran­kisch plein te be­zit­ten, maar dat van ons is veel dui­de­lij­ker als dus­da­nig her­ken­baar”, zegt Fons Bou­wen met een lach­je. “De boer­de­rij Leef­daal­hof was vroe­ger de kas­teel­hoe­ve van de ba­ron. Er valt dus ze­ker nog heel wat over te ver­tel­len.”

Krach­ten bun­de­len

Het aan­tal boe­ken over de Mork­ho­ven­se ge­schie­de­nis dat de voor­bije de­cen­nia ver­scheen, is op de vin­gers van één hand te tel­len. “Daar­om no­dig ik ie­der­een die in­te­res­se heeft in het lo­ka­le erf­goed op don­der­dag uit om eens te be­kij­ken of we daar sa­men aan kun­nen wer­ken. Ook stads­ar­chi­va­ris Geerd De Ceu­lae­r­de en een ver­te­gen­woor­di­ger van erf­goed­cel Kem­pens Ka­rak­ter zijn die avond aan­we­zig. Het zou mooi zijn als we zo een ini­ti­a­tief kun­nen op­star­ten. Vijf­tien jaar ge­le­den heb ik het He­ren­tal­se stads­ar­chief al eens met ge­lijk­aar­di­ge plan­nen aan­ge­spro­ken, maar dat heeft toen uit­ein­de­lijk tot niets ge­leid.”

“Wie die­per graaft in on­ze ge­schie­de­nis komt tot ver­ras­sen­de ont­dek­kin­gen.”

Be­lang­stel­len­den zijn don­der­dag 1 fe­bru­a­ri om 19.30u wel­kom in ca­fé ’t Zaal­tje in de Mo­len­straat 14 in Mork­ho­ven.

FOTO ERFGOEDBANK KEM­PENS KA­RAK­TER

De Sint-Ni­k­laas­kerk van Mork­ho­ven be­vat ele­men­ten die mo­ge­lijk dui­zend jaar te­rug­gaan in de tijd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.