Leen­fiet­sen voor scho­len

Van­daal slaat rui­ten au­to in

Gazet van Antwerpen Kempen - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - (ho)

Het ge­meen­te­be­stuur van Arendonk heeft ze­ven splin­ter­nieu­we fiet­sen ge­kocht: mo­del­len in ver­schil­len­de ma­ten die het gra­tis ter be­schik­king stelt aan de lo­ka­le ba­sis­scho­len als ‘leen­fiets’.

“Heel wat school­uit­stap­pen doen de leer­lin­gen van­daag al met de fiets. Ik denk daar­bij aan een sport­dag aan het Zil­ver­meer of ge­woon een kor­te ver­plaat­sing naar het zwem­bad bij ons in het dorp”, zegt sche­pen van On­der­wijs An Her­mans (N-VA). “Al­leen blij­ken niet al­le kin­de­ren al­tijd een ei­gen fiets te heb­ben. Of hun fiets heeft een lek­ke band, geen licht of een an­der de­fect. Daar­voor zijn de­ze leen­fiet­sen een mooie op­los­sing.”

De leen­fiet­sen zijn be­doeld voor kin­de­ren van het eer­ste tot

Laak­dal, He­r­enthout.

Stephanie Kes­ler uit He­r­enthout schrok he­vig toen ze zon­dag­avond rond 1u te­rug­keer­de op de car­pool­par­king bij de op- en af­rit Geel-Oost in Laak­dal. On­be­ken­den had­den de zij­rui­ten van haar au­to in­ge­sla­gen. “Ze zijn niet in­ge­gooid, want ik vond ner­gens een steen”, zegt de jon­ge vrouw. “Toen ik hem er zon­dag om 19u par­keer­de, ston­den er meer­de­re au­to’s, maar toen ik te­rug kwam, was de par­king leeg. Er is ge­luk­kig ook niets ge­sto­len.” Stephanie zoekt nu men­sen die mo­ge­lijk iets ver­dacht heb­ben op­ge­merkt.

step­ha­nie­kes­ler96@gmail.com het zes­de leer­jaar. Het zijn een­vou­di­ge stads­fiet­sen zon­der veel fran­jes, maar wel ste­vig en be­trouw­baar. Ze kos­ten 380 eu­ro per stuk. “Maar we heb­ben ze ge­kocht met pro­vin­ci­a­le sub­si­dies die on­ze scho­len zelf ver­diend heb­ben door een 10 op 10-la­bel te be­ha­len”, zegt de on­der­wijs­sche­pen. Het la­bel wordt uit­ge­reikt aan scho­len die ac­tief werk ma­ken van ver­keers­vei­lig­heid.

Her­stel­lin­gen

Kin­de­ren van de drie ba­sis­scho­len Sint-Cla­ra, Sint-Jan en Voor­hei­de moch­ten de nieu­we twee­wie­lers ‘in­fiet­sen’ met een test­rit. Het on­der­houd van de fiet­sen ge­beurt door jon­ge­ren en vol­was­se­nen die in de lo­ka­len van Do­na, ach­ter de mo­len, een op­lei­ding fiets­her­stel­ler vol­gen.

FOTO EDDY MEULEMANS

Test­rit ge­slaagd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.