Kof­fie­ma­ker Mi­ko breidt uit

Gazet van Antwerpen Kempen - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE -

Mi­ko, pro­du­cent van kof­fie en kunst­stof­ver­pak­kin­gen, hoopt de­ze zo­mer con­cre­te uit­brei­dings­plan­nen be­kend te ma­ken. De voor­bije ja­ren in­ves­teer­de het be­drijf et­te­lij­ke mil­joe­nen in de si­te langs de ring rond Turn­hout. “De af­ge­lo­pen ja­ren is on­ze kof­fie­pro­duc­tie ver­dub­beld tot 30 mil­joen ton”, ver­dui­de­lijkt CEO Frans Van Til­borg. “Als we even hard blij­ven groei­en, wordt ons be­drijf te klein. Dus be­kij­ken we of we het hui­di­ge ge­bouw gaan her­in­rich­ten, een nieuw pand plaat­sen of ver­hui­zen. In het laat­ste ge­val zal dat zo dicht mo­ge­lijk bij de hui­di­ge si­te zijn, hier zit te veel know­how om ver­lo­ren te la­ten gaan.” De lan­ge­ter­mijn­plan­ning heeft wel con­cre­te ge­vol­gen voor Mi­ko: gro­te in­ves­te­rin­gen moe­ten even wach­ten. Maar Van Til­borg be­na­drukt dat dit een “evi­den­te stu­die is die in elk be­drijf ge­maakt wordt” en dat hij voor­al en­thou­si­as­me voelt bij de werk­ne­mers. “Dit is een te­ken dat het goed gaat met Mi­ko en dat we wil­len blij­ven in­ves­te­ren in de on­der­ne­ming.” (woad)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.