Ie­ren kun­nen laat­ste hei­li­ge huis­je slo­pen

Gazet van Antwerpen Kempen - - OPINIE - TOMMY HUYGHEBAERT

Te­gen de­ze zo­mer zul­len de Ie­ren zich uit­spre­ken over de le­ga­li­se­ring van abor­tus. Het hui­di­ge ver­bod op zwan­ger­schaps­on­der­bre­king is het laat­ste hei­li­ge huis­je van het ooit zo ka­tho­lie­ke land. Maar on­danks de groei­en­de po­li­tie­ke wil en de voor­uit­stre­ven­de maat­schap­pij, zal de volks­raad­ple­ging toch een span­nen­de strijd wor­den.

Vol­gens het 8ste amen­de­ment van Ier­land heeft een on­ge­bo­ren kind even­veel recht op le­ven als de moe­der. Tot vijf jaar ge­le­den zelfs on­der ál­le om­stan­dig­he­den. Maar daar­te­gen kwam van­uit de be­vol­king heel wat pro­test. Ze­ker na de dood van Sa­vi­ta Ha­l­ap­pa­na­var (31) uit Gal­way in 2012. De zwan­ge­re vrouw stierf aan bloed­ver­gif­ti­ging om­dat een arts door het amen­de­ment wei­ger­de haar niet-le­vens­vat­ba­re en af­ster­ven­de ba­by te abor­te­ren.

Po­li­tie­ke ver­jon­ging

Haar dood leid­de tot een eer­ste kan­tel­mo­ment in de strijd voor een iets vrij­e­re abor­tus­wet­ge­ving. “Door de volks­be­we­ging die ont­stond, be­slo­ten de po­li­ti­ci twee jaar la­ter om abor­tus toe te la­ten als het le­ven van de moe­der in ge­vaar is”, zegt free­lan­ce­jour­na­list Ma­rio Dan­neels die woont in Ier­land. “Maar voor de volks­be­we­ging die abor­tus wil le­ga­li­se­ren, was dat lang niet ge­noeg.”

Die be­we­ging bleef ver­der pro­tes­te­ren te­gen het 8ste amen­de­ment en kon op steeds meer be­grip re­ke­nen van­uit de po­li­tiek. “Ze­ker na­dat pre­mier En­da Ken­ny in de zo­mer van 2017 op­stap­te. Zijn ver­trek zorg­de voor een ge­ne­ra­tie­wis­sel bij de Ier­se re­ge­ring. Hij werd ver­van­gen door de veel mo­der­ner den­ken­de Leo Va­rad­kar (39), met in zijn kiel­zog heel wat jon­ge mi­nis­ters. Men­sen met voe­ling met de hui­di­ge Ier­se maat­schap­pij.”

Want die maat­schap­pij is heel wat ver­an­derd. Waar vroe­ger de Ka­tho­lie­ke Kerk al­les te zeg­gen had in Ier­land, is het land nu met snel­tem­po aan het ‘ont­ker­ke­lij­ken’. Maar dat wil vol­gens Dan­neels niet zeg­gen dat het ja­kamp een over­don­de­ren­de meer­der­heid zal ha­len, zo­als bij het re­fe­ren­dum over het ho­mo­hu­we­lijk en­ke­le ja­ren ge­le­den. Voor veel Ie­ren gaat het voor­stel te ver om abor­tus toe te la­ten tot in de twaalf­de week van de zwan­ger­schap.

“Het de­bat zal de ko­men­de maan­den he­vig woe­den en al­le ge­sprek­ken do­mi­ne­ren. Hoe­wel het er nu naar uit­ziet dat 60% van de men­sen abor­tus wil le­ga­li­se­ren, denk ik dat er nog heel wat Ie­ren over­haald zul­len wor­den om toch te­gen te stem­men. Het zal tot aan het re­sul­taat span­nend blij­ven. Het eni­ge wat ik nu met ze­ker­heid durf te voor­spel­len, is een mas­sa­le op­komst bij het re­fe­ren­dum.”

Vol­gens pre­mier Va­rad­kar zou bij winst van het ja­kamp Ier­land ein­de­lijk vol­was­sen zijn ge­wor­den en zijn ei­gen pro­ble­men kun­nen op­los­sen. Want in de laat­ste veer­tig jaar zijn naar schat­ting 170.000 Ier­se vrou­wen naar een an­der land uit­ge­we­ken om daar abor­tus te ple­gen.

FOTO AFP

In sep­tem­ber kwa­men in de Ier­se hoofd­stad Du­blin nog veel vrou­wen op straat in The March for Choi­ce om abor­tus te le­ga­li­se­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.