UW MENING

Staat open voor be­knop­te re­ac­ties. De re­dac­tie heeft het recht uw brief te re­di­ge­ren of in te kor­ten. Ver­meld steeds uw naam en adres. Le­zers­brie­ven, Kat­wilg­weg 2, 2050 Ant­wer­pen of brie­ven@gva.be

Gazet van Antwerpen Kempen - - OPINIE - PHI­LIP BRUGHMANS, AN­TOI­NE WILK, JAN PHILIPPO,

Bo Van Spil­beeck

Veel res­pect voor de moe­di­ge stap die Bou­de­wijn, nu Bo, Van Spil­beeck heeft ge­no­men. Trans­gen­ders heb­ben het moei­lijk. Dat bleek ook uit het on­der­zoek van de UGent: acht op de tien trans­gen­ders over­we­gen vroeg of laat zelf­do­ding, vier op de tien pro­be­ren het ook. Dat zijn tries­te cij­fers. Be­gin ja­nu­a­ri 2018 was er nog de zelf­do­ding in Vlaan­de­ren van een 18-ja­ri­ge trans­gen­der. Dat een be­ken­de Vla­ming nu trans­gen­der wordt, is een be­lang­rij­ke ge­beur­te­nis voor de aan­vaar­ding. De reportage was ook knap ge­maakt en kan voor ve­le trans­gen­ders een hart on­der de riem zijn. De ve­le re­ac­ties op de so­ci­a­le me­dia zijn warm en zul­len Bo en de fa­mi­lie mas­sa­le steun ge­ven. En toe­ge­ge­ven: Bo mag best ge­zien wor­den, ze straal­de op haar ‘eer­ste dag’. Ze zag er zelfs jon­ger uit dan Bou­de­wijn. Dat ze een dorps­ge­noot van mij is, is een leuk bij­kom­stig weet­je.

Er zijn veel po­si­tie­ve re­ac­ties, maar Bo en haar fa­mi­lie zul­len ook ge­con­fron­teerd wor­den met ne­ga­tie­ve re­ac­ties. Er is nog een weg af te leg­gen, maar het is zo­als Ça­va­ria-woord­voer­der Jeroen Borghs het stelt: hoe meer trans­gen­ders in de me­dia ko­men, hoe meer hun si­tu­a­tie wordt ge­nor­ma­li­seerd.

KA­PEL­LEN

Koer­den ver­sus Tur­ken

Met veel aan­dacht volg ik de evo­lu­tie van de ge­beur­te­nis­sen tus­sen de Koer­den en Tur­ken in Sy­rië. Wat mij het meest stoort, is de oor­ver­do­ven­de stil­te van de Eu­ro­pe­se Unie in de­ze zaak. Blijk­baar zijn ze weer­al ver­ge­ten wat de Koer­den aan of­fers ge­bracht heb­ben in de strijd te­gen IS. Het is al te mak­ke­lijk om de­ze men­sen te be­schul­di­gen van ter­ro­ris­me en hen al­le­maal te be­schul­di­gen van PKK’ers te zijn. De Turkse dic­ta­tor heeft ge­zocht naar een re­den om dit volk uit te roei­en. Het­zelf­de is ge­beurd met de Ar­me­ni­ërs. Als er niet vlug een dui­de­lijk sig­naal ge­ge­ven wordt van­uit Eu­ro­pa en Ame­ri­ka, vrees ik dat de vol­gen­de ge­no­ci­de in de stei­gers staat.

SCHIL­DE

Kern­ener­gie

Kern­ener­gie heeft de per­cep­tie te­gen dat ze ge­vaar­lijk is. Maar ge­vaar­lijk is niet het­zelf­de als on­vei­lig. Waar­om wordt vei­lig­heid niet op een ob­jec­tie­ve ma­nier ver­ge­le­ken? Hoe­veel slacht­of­fers zijn er bij­voor­beeld recht­streeks en on­recht­streeks te lin­ken aan de pro­duc­tie van kern­ener­gie, of aan wind­tur­bi­nes, zon­ne­pa­ne­len of gas­cen­tra­les. Mis­schien is de kans dat ik word ge­trof­fen door een val­lend zon­ne­pa­neel wel gro­ter dan de kans dat ik jo­di­um­ta­blet­ten moet in­ne­men na een in­ci­dent in Doel? Toch vreemd dat we daar­over wei­nig we­ten, maar wel kern­ener­gie bij voor­baat af­voe­ren als zijn­de te ge­vaar­lijk.

KALMTHOUT

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.