Coe­ly (en an­de­re vrou­wen) bo­ven op de MIA’s

Max Co­lom­bie ver­zil­vert helft no­mi­na­ties, Coe­ly breekt lans voor ur­ban

Gazet van Antwerpen Kempen - - VOORZIJDE PAGINA - DEN­NIS VAN GOETHEM TOM DE LEUR

Nooit was het pu­bliek in Pa­leis 12 zo de­mo­cra­tisch. De elf­de uit­rei­king van de MIA’s was er één zon­der uit­schie­ters en ver­deel­de de prij­zen net­jes over het he­le speel­veld. Os­car and The Wolf mocht de mees­te plui­men op­ste­ken – drie stuks uit zes no­mi­na­ties –, een dol­ge­luk­ki­ge Coe­ly maak­te haar sta­tus van straf­fe ma­dam waar met twee MIA’s.

Dat Max Co­lom­bie (26) zijn boe­ren­jaar zou ver­zil­ve­ren, stond in de ster­ren ge­schre­ven. Tri­omf­toch­ten op Werchter en To­mor­row­land, twee vol­le Sport­pa­lei­zen, die twee­de plaat En­ti­ty … Het le­ver­de hem zes MIA-no­mi­na­ties op, drie daar­van stak hij op zak. Bes­te Pop, Li­ve­act en – voor­al – die voor de bes­te man­ne­lij­ke so­lo­ar­tiest. “Be­dankt, guys”, de­bi­teer­de Co­lom­bie koel­tjes.

Dan vier­de zijn vrou­we­lij­ke te­gen­han­ger uit­bun­di­ger. Het wa­ren twee ex­plo­sies van vreug­de en licht­jes op­ge­krop­te frus­tra­tie na de ge­mis­te beeld­jes van vo­ri­ge ja­ren toen Coe­ly de MIA’s voor So­lo Vrouw en Ur­ban mocht op­ha­len. Voor­al die laat­ste deed deugd: het was de eer­ste keer dat de hip­hop­sce­ne een ei­gen ca­te­go­rie kreeg. Een ij­zer­ster­ke bo­ven­dien. “Ro­méo El­vis, Bri­hang en Zwan­ge­re Guy, da’s niet mis als con­cur­ren­tie, hè”, zei Coe­ly. “Zo zie je ein­de­lijk dat het gen­re écht leeft in Vlaan­de­ren. Maar mis­schien ben ik nog trot­ser op So­lo Vrouw. We zijn soms te ti­mi­de, ik wil la­ten zien dat on­ze vrou­wen ook on­ge­loof­lijk straf kun­nen zijn. En niet al­leen in de mu­ziek.” Coe­ly kreeg ge­lijk: vijf van de ze­ven­tien awards gin­gen naar vrou­wen. Een re­cord op de MIA’s.

Twee ar­ties­ten be­leef­den gis­te­ren een dé­jà vu. Zo­wel Lost Fre­quen­cies (Dan­ce) als STUFF.-drum­mer Lan­der Gy­se­lin­ck (Bes­te Mu­zi­kant) won­nen hun MIA voor het der­de jaar op rij. Ba­zart en Blan­che haal­den dub­bel troef, ook Niels De­stads­ba­der, Soul­wax en War­haus na­men een be­lang­rij­ke prijs mee naar huis.

Geen speech, geen erg

Geen beeld­je voor dé vreem­de eend tus­sen de kans­heb­bers, me­tal­groep Amen­ra. Ver­ras­send ge­noeg ook geen voor Ta­mi­no. De Nieu­we Lich­ting-lau­re­aat van vo­rig jaar werd te­recht ge­tipt voor Door­braak, maar moest die aan Blan­che la­ten. “Ik had ge­hoopt op Door­braak, daar maak­te ik de bes­te kans. Dat ik die voor so­lo­ar­tiest niet won, vind ik lo­gisch. De an­de­ren heb­ben al meer be­we­zen. En ik had toch geen speech voor­be­reid, dus geen erg (lacht).

Ik vond het al cool om er­bij te zijn, en om eens in Pa­leis 12 te mo­gen spe­len.”

FOTO BELGA

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.