Ma­rijs Geir­naert, VAD – De DrugLijn: “Wij rich­ten ons op de ge­mid­del­de drin­ker”

Gazet van Antwerpen Kempen - - NEWS -

Tour­née Mi­né­ra­le is niet ge­richt op men­sen met een al­co­hol­pro­bleem, zegt Ma­rijs Geir­naert van VAD-De DrugLijn, me­de­or­ga­ni­sa­tor van Tour­née Mi­ne­ra­le. “85% van de Bel­gen drinkt al­co­hol, 10% daar­van zijn pro­bleem­drin­kers. Wij rich­ten ons op de ove­ri­ge 75%. Men­sen met een al­co­hol­pro­bleem heb­ben in­der­daad in­di­vi­du­e­le be­ge­lei­ding no­dig. Dat kun je niet op­los­sen met een cam­pag­ne, dat kan zelfs ge­vaar­lijk zijn. Daar­om ver­wij­zen we hen door naar pro­fes­si­o­ne­le hulp.”

De deel­ne­mers van vo­rig jaar ga­ven in een on­der­zoek van de Uni­ver­si­teit Gent aan dat ze voor de ac­tie tien gla­zen per week dron­ken. In maart wa­ren dat er zes en eind ok­to­ber acht. “De mees­te deel­ne­mers drin­ken in maart dus min­der.”

Ma­rijs Geir­naert ziet wel dat er een groep ‘on­zicht­ba­re’ pro­bleem­drin­kers is, die goed func­ti­o­neert maar ei­gen­lijk wel een al­co­hol­pro­bleem heeft. “We pro­be­ren huis­art­sen daar­op te la­ten scree­nen. Een ver­sla­ving vroeg de­tec­te­ren is heel be­lang­rijk.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.