De Boeck wordt naar tri­bu­ne ge­stuurd

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT -

Ze be­sef­ten het wel, bij Genk: in­dien naast Play-off 1 wordt ge­gre­pen, is de be­ker méér dan een troost­prijs. Dank­zij de la­te tref­fer van Rou­ge­aux wist Kort­rijk de ze­ge toch thuis te hou­den, maar de Lim­bur­gers zijn nog niet uit­ge­teld. Op 6 fe­bru­a­ri volgt de te­rug­match.

Over het re­sul­taat mocht Phi­lip­pe Cle­ment niet mop­pe­ren - 3-2 is geen on­gun­sti­ge uit­gangs­po­si­tie met het oog op de te­rug­wed­strijd - over het voet­bal van zijn team des te meer. “Ik vond dat we goed be­gon­nen wa­ren en de vroe­ge goal was een ech­te mee­val­ler”, zei de coach van Genk. “Maar dan weet ik niet wat er mijn ploeg over­kwam. Mijn ver­de­di­gers be­gon­nen ach­ter­uit te lo­pen en mijn mid­den­vel­ders voor­uit, zo­dat de ruim­tes te groot wer­den. Kort­rijk maak­te daar goed ge­bruik van en ik zag de zwak­ste pe­ri­o­de van mijn ploeg sinds ik hier aan het werk ben. Dan moet je bij de rust blij zijn met 2-2, want dat is een be­te­re uit­gangs­po­si­tie dan 0-0 voor de match. In de twee­de helft had­den we dan con­tro­le en Kort­rijk cre­ëer­de ook niet meer zo­veel. Er was en­kel nog ge­vaar op de stil­staan­de fa­ses, maar zij pak­ken die goal wel en wij niet. Hoe dan ook, met 3-2 zit­ten we nog in de ra­ce.”

“Dui­de­lij­ke straf­schop”

Kort­rijk­coach Glen De Boeck was niet zui­nig met com­pli­men­ten voor de eer­ste helft die zijn ploeg had neer­ge­zet. “Van het bes­te wat ik dit sei­zoen al zag van een Bel­gi­sche ploeg”, zei hij. “Het voet­bal waar een coach van droomt. Aan de rust heb ik ge­zegd: soms is voet­bal heel on­recht­vaar­dig. We wa­ren 90 mi­nu­ten be­ter, de 3-2 was over­ver­diend.”

Hij werd door ref Smet naar de tri­bu­ne ge­stuurd en was ach­ter­af nóg woe­dend. “Er was wéér een dui­de­lij­ke straf­schop, op Ou­a­li. Ze staan met vier con­stant in te roe­pen op de ref, die moet daar zot van wor­den. Maar wat ze moe­ten zien, zien ze niet. En dan word ik weg­ge­stuurd om­dat ik uit frus­tra­tie te­gen een kus­sen schop­te.”

KORT­RIJK: Kamin­ski, Rou­ge­aux, Ku­mord­zi, Ka­gel­ma­cher, D’Haene, Mak­aren­ko, Van der Brug­gen, Aja­gun, Ou­a­li, Che­va­lier, Azou­ni. GENK: Vuk­o­vic, Na­sic, De­waest, Col­ley, Uro­nen, Seck, Wou­ters, Ma­li­n­o­vs­ky, Buf­fel, Ing­vart­sen, Sa­mat­ta. VERVANGINGEN: 62’ Ing­vart­sen door Van­zeir, 72’ Azou­ni door De Smet, 75’ Sa­mat­ta door Zhe­gro­va, 78’ Che­va­lier door Per­bet, 78’ Ma­li­n­o­vs­ky door Schrij­vers. DOEL­PUN­TEN: 17’ Ing­vart­sen 0-1, 23’ Aja­gun 1-1, 35’ Azou­ni 2-1, 45’ Buf­fel 2-2, 86’ Rou­ge­aux 3-2. GE­LE KAAR­TEN: 21’ Uro­nen (fout), 45’ ‘ Aja­gun (fout), 52’ Ou­a­li (schwal­be) TOE­SCHOU­WERS: 7.356 SCHEIDS­RECH­TER: Smet.

FOTO VDB

Glen De Boeck.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.