Top­ta­lent of ver­lo­ren ta­lent?

Joaquin Ar­daiz moe nu onen we e an e u gaa me z n carr re Joaquin Ar­daiz moet nu to­nen wel­ke kant het uit­gaat met zijn car­ri­è­re

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT - GERT GYSEN

Vo­ri­ge zo­mer nog ge­noemd bij top­clubs als Man­ches­ter Uni­ted, Chel­sea en Ju­ven­tus, maar van­daag dreigt hij op een zij­spoor te be­lan­den bij Ant­werp. Het is niet vijf voor twaalf, maar één voor twaalf voor Joaquin Ar­daiz. De Urugu­ayaan­se spits draagt het eti­ket van top­ta­lent, maar moet nu op­let­ten dat hij straks geen ver­lo­ren ta­lent wordt ge­noemd.

Er breekt stil­aan een kan­tel­punt aan voor Joaquin Ar­daiz. Met drie goals en één as­sist in elf op­tre­dens zijn de sta­tis­tie­ken van de spits niet eens zo slecht, maar het is niet op het veld dat hij een pro­bleem heeft, wel er­naast. Ie­der­een kan zien hoe ge­ta­len­teerd hij is, maar de Urugu­ayaan moet drin­gend be­sef­fen dat hij zijn ta­lent niet mag ver­gooi­en. Sinds zijn ge­mis­te dok­ters­af­spraak op kerst­dag werd hij door trai­ner Las­z­lo Bö­lö­ni niet meer in de se­lec­tie op­ge­no­men. En dat heeft niet al­leen spor­tie­ve re­de­nen. Voor­al niet, zelfs. Want op het veld doet hij het nog be­hoor­lijk met drie goals en één as­sist in elf op­tre­dens. Je ziet dat hij ta­lent heeft. Zijn vier­de bal­toets voor Ant­werp was al met­een een doel­punt. Een af­ge­keurd doel­punt te­gen Kort­rijk, dat wel, maar die kop­bal toon­de aan hoe goed zijn po­si­tie­spel is. En dat hij een neus voor goals heeft. Ie­der­een op de Bo­suil is het er­over eens dat Ar­daiz het po­ten­ti­eel heeft om een top­spits te wor­den. Al volgt er tel­kens wel een ‘maar...’

Het groot­ste ver­wijt aan Joaquin Ar­daiz: hij be­seft niet wat het in­houdt om prof te zijn. Zelfs op af­zon­de­ring met de ploeg durft hij ex­tra (on­ge­zond) eten te be­stel­len naast de maal­tij­den die hij krijgt voor­ge­scho­teld met de rest van de ploeg. Als hij zelfs op af­zon­de­ring - on­der de ogen van de he­le staf - niet per­fect op zijn eten let, wat moet dat thuis dan niet zijn? Las­z­lo Bö­lö­ni wil dat al zijn spe­lers op en top prof zijn, maar dat is Ar­daiz al­ler­minst. Ook de com­mu­ni­ca­tie met Ar­daiz ver­loopt zeer moei­zaam. Zelfs voor Las­z­lo Bö­lö­ni, die het Por­tu­gees - een taal die dicht aan­leunt bij het Spaans - mach­tig is. Dat al­les maakt dat Bö­lö­ni Ar­daiz “een moei­lij­ke spe­ler om mee te wer­ken” noemt.

Het be­gon al met zijn moei­za­me voor­be­rei­ding. Na de laat­ste match van vo­rig sei­zoen trok Ar­daiz met zijn ma­ke­laar naar Lon­den om daar te wach­ten op de Eu­ro­pe­se club die hem zou bin­nen­ha­len. Daar zat hij twee maan­den op een ho­tel­ka­mer van trai­nen kwam op dat mo­ment niet veel in huis. Daar­om start­te hij al met een ach­ter­stand aan de voor­be­rei­ding.

Op kerst­dag mis­te Ar­daiz een af­spraak bij de dok­ter en vo­ri­ge week liet trai­ner Las­z­lo Bö­lö­ni zich nog open­lijk ont­val­len dat hij “Ar­daiz al een he­le week niet ge­zien had” en “het kan niet dat nie­mand weet waar hij is of hem kan be­rei­ken”. Een van de pro­ble­men van Ar­daiz is dat hem al zijn he­le le­ven wordt ver­teld hoe goed hij is. Hij geldt in Urugu­ay als een van de groot­ste ta­len­ten van zijn ge­ne­ra­tie. Te­gen­slag ken­de hij niet. Ar­daiz heeft het zeer moei­lijk om te aan­vaar­den dat het bij Ant­werp niet van een lei­en dak­je loopt.

Ver­zach­ten­de om­stan­dig­he­den

Toch zijn er ook ver­zach­ten­de om­stan­dig­he­den, want de jon­gen heeft moei­lij­ke maan­den ach­ter de rug. Stel je maar eens voor hoe het moet zijn voor een acht­tien­ja­ri­ge uit Urugu­ay - sinds twee we­ken ne­gen­tien - die plots in een land komt waar hij nie­mand kent, de taal niet be­grijpt en soms van­af ’s mid­dags in zijn een­tje op een ap­par­te­ment­je zit. Een lan­ge aan­pas­sings­pe­ri­o­de is dan niet on­lo­gisch. Daar­om ook was er vaak be­grip voor Ar­daiz als hij weer eens een af­spraak niet was na­ge­ko­men. Het pro­bleem is dat die si­tu­a­tie blijft du­ren.

FOTO TOM GOYVAERTS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.