“Eu­ro­sta­di­on light? Neen, we wil­len min­stens 50.000 plaat­sen”

GEEN VER­GUN­NING, maar toch blijft Ghe­lam­co ij­ve­ren voor pro­ject

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT - DAVID VAN DEN BROECK

‘Njet’ was het ant­woord van mi­nis­ter Schau­vlie­ge, het Eu­ro­sta­di­on krijgt geen ver­gun­ning. Hoe moet het nu ver­der? Krijgt Ghe­lam­co van de Stad Brus­sel een nieu­we kans? Of is het over en out? Want in dat ge­val komt het Ko­ning Bou­de­wijn­sta­di­on weer in zicht.

Is het de­fi­ni­tief ge­daan met het Eu­ro­sta­di­on?

Zo goed als. Bouw­heer Ghe­lam­co kan nog naar de Raad van Ver­gun­nings­be­twis­ting. De kans op suc­ces is ni­hil, maar de af­spraak met de Stad Brus­sel was: al­le mo­ge­lij­ke op­ties be­nut­ten. An­ders dreigt een scha­de­claim te­gen Ghe­lam­co.

Waar­om is het pro­ject af­ge­scho­ten?

Ghe­lam­co mocht 50.000 vier­kan­te me­ter voor­zien voor re­cre­a­tie, maar voor­zag vol­gens de Vlaam­se ad­mi­ni­stra­ties meer dan 100.000 vier­kan­te me­ter. Die kre­gen ook te wei­nig ga­ran­ties dat een ver­keers­in­farct op de Ring kon wor­den ver­me­den.

Is de droom van Paul Ghey­sens door­prikt?

Nog niet. De Ghe­lam­co-baas hoopt nog al­tijd een na­ti­o­naal sta­di­on op Par­king C van de Hei­zel te bou­wen. “We gaan zoe­ken hoe we tot een aan­vaard­baar pro­ject kun­nen ko­men”, zegt hij. Hij wil een vol­le­dig nieuw dos­sier in­die­nen, maar van een ‘Eu­ro­sta­di­on light’ is vol­gens hem geen spra­ke. “We kun­nen be­paal­de ruim­tes ver­klei­nen, maar we blij­ven vech­ten voor min­stens 50.000 plaat­sen.”

Maakt Ghe­lam­co kans met een nieuw dos­sier?

Ja, ten­min­ste als de Stad Brus­sel de erf­pacht­over­een­komst wij­zigt en Ghe­lam­co de hui­di­ge be­zwa­ren weg­werkt. Maar de Stad Brus­sel kan ook met een wit blad be­gin­nen en een al­ter­na­tief zoe­ken. Dan gaat het wel een ju­ri­di­sche strijd met Ghe­lam­co te­ge­moet. En Ghe­lam­co, dat zijn gra­tis ver­kre­gen grond ui­ter­aard niet kwijt wil, kan de Stad Brus­sel al­vast ver­wij­ten dat het te laat mel­ding maak­te van de be­faam­de buurt­weg, die voor maan­den ver­tra­ging heeft ge­zorgd – een gro­te blun­der.

Kan de re­no­va­tie van het Ko­ning Bou­de­wijn­sta­di­on weer op ta­fel ko­men?

Ze­ker. Johan Beer­landt, voor­zit­ter van bouw­groep en voet­bal­bonds­pon­sor Be­six, lob­byt vol­op om het af­tand­se sta­di­on te mo­gen re­no­ve­ren. Vol­gens hem kan het voor min­der dan 200 mil­joen eu­ro. Ook in de po­li­tiek gaan steeds meer stem­men op voor die pis­te. Er is dan ruim­te voor an­de­re spor­ten en de Me­mo­ri­al Van Dam­me kan blij­ven. De vraag is: raakt de Stad Brus­sel over­tuigd? Het sta­di­on moet dan ver­werkt wor­den in het NEO-pro­ject op de Hei­zel, dat on­der meer in een shop­ping­cen­ter voor­ziet.

Waar moe­ten de Ro­de Dui­vels straks dan spe­len?

Eind mei 2018 loopt het huur­con­tract van het Ko­ning Bou­de­wijn­sta­di­on af. Zo­lang er geen nieu­we deal komt, moet de na­ti­o­na­le ploeg in de klei­ne­re club­sta­di­ons te­recht. Bart Ver­haeg­he, de ster­ke man op de voet­bal­bond, vindt dat goed zo. Maar dan loopt de voet­bal­bond wel in­kom­sten mis.

Is An­der­lecht blij dat het Eu­ro­sta­di­on af­ge­scho­ten is?

Ja. De aan­van­ke­lij­ke huur­der gaf vo­rig jaar al aan dat het daar niet meer wou spe­len. Ghe­lam­co schermt nog met een scha­de­claim van tien­tal­len mil­joe­nen eu­ro’s, maar An­der­lecht maakt zich wei­nig zor­gen. Marc Cou­c­ke is ook van plan om el­ders een sta­di­on te bou­wen – dat kan met ven­noot Bart Ver­sluys of des­noods met Be­six. Het Con­stant Van­den Stock­sta­di­on re­no­ve­ren ge­niet niet de voor­keur. De op­tie Neer­pe­de – daar is meer ruim­te – blijft in­te­res­sant.

FOTO GHE­LAM­CO

FOTO PHOTO NEWS

De­ze strijd heeft Paul Ghey­sens al­vast ver­lo­ren, al is hij van plan om een nieuw dos­sier in te die­nen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.