“Als Ma­thieu ver­snelt, met­een re­a­ge­ren met ei­gen de­mar­ra­ge”

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT -

Zo won hij

Sven Nys was de top­fa­vo­riet. “Voor­af had­den Bart Wel­lens en ik te­gen el­kaar ge­zegd: de­ze keer gaan we hem pak­ken en pes­ten.” Bei­de ploeg­maats zet­ten Nys al van in ron­de één on­der druk. “Het was de eni­ge ma­nier om hem te ver­slaan. Sven moest voort­du­rend ach­ter­vol­gen en was aan het slot door zijn bes­te krach­ten heen. Hij viel let­ter­lijk uit, maar zijn kaars was al eer­der uit. Ik had trou­wens zelf geen su­per­dag. Na de op­war­ming zat ik in mijn cam­per een kwar­tier met de han­den in het haar: de be­nen voel­den niet goed. Maar tij­dens de wed­strijd kon ik mij voort­du­rend la­ten mee­g­lij­den met de rest. Tot de laat­ste ron­de heb ik met de hand­rem op ge­re­den. En dan was het bin­go.”

Ge­lij­ke­nis­sen met nu

Een Ne­der­land­se top­fa­vo­riet was er niet. Ri­chard Groe­nen­daal ver­keer­de op dat mo­ment al in de herfst van zijn car­ri­è­re en was door een vi­ra­le in­fec­tie in de we­ken voor­af on­af­schei­de­lijk met zijn zak­doek. “Sven Nys won dat jaar al­les: de We­reld­be­ker, de Su­per­pres­ti­ge, de GVATro­fee. 27 cros­sen. Zo­als Van der Poel dit jaar.” Geen du­el Ne­der­land-Bel­gië dus. Maar om­dat Nys voor Ra­bo­bank reed, was hij mis­schien wel een hal­ve Ne­der­lan­der. “En ei­gen­lijk is Ma­thieu een hal­ve Belg. Soit, ach­ter­af wa­ren we bij on­ze ploeg Fi­dea maar wat blij dat we een Hol­land­se ploeg in de tang had­den ge­zet.” Maar ver­der stopt de ver­ge­lij­king. “Zeddam was een su­per­snel par­cours met lan­ge pas­sa­ges op as­falt, dus ruim­te voor tac­ti­sche ma­noeu­vres. Valkenburg is een eer­lij­ker par­cours.

Sven koers­te toen ook al vrij tac­tisch, Ma­thieu doet dat niet. Die geeft gas van bij de start.”

Tips voor Van Aert

“Er is maar één ma­nier om Ma­thieu te ver­slaan.

Van bij de start mee zijn. En als Ma­thieu in de der­de ron­de nog eens ver­snelt, vol­gen en met­een be­ant­woor­den met een ei­gen de­mar­ra­ge. Met Ma­thieu de laat­ste ron­de in­gaan lijkt mij tric­ky. Ze heb­ben el­kaar al eens ge­klopt in de sprint, maar Ma­thieu is tech­nisch zo ver­nuf­tig dat hij in de slot­ron­de nog al­tijd met een stunt kan uit­pak­ken.”

FOTO'S PHOTO NEWS, SPORZA

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.