“Col­lec­tief had­den wij de bo­ven­hand”

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT REGIO - (ev)

Brand­donk speel­de te­gen lei­der RC Me­che­len een van zijn be­te­re wed­strij­den van het sei­zoen, maar werd daar op het ein­de van de rit niet voor be­loond. Een van de gang­ma­kers bij Brand­donk was Vince Boons, die na een schor­sing van drie we­ken op­nieuw aan de af­trap ver­scheen.

“We speel­den vol pas­sie en vuur en speel­den goed sa­men”, weet Boons. “Voor­al on­ze eer­ste helft was knap. In­di­vi­du­eel be­schikt RC Me­che­len over meer kwa­li­teit, maar col­lec­tief haal­den wij de bo­ven­hand. Jam­mer ge­noeg kon­den we niet al on­ze kan­sen af­ma­ken en gin­gen de be­zoe­kers uit­ein­de­lijk on­te­recht met de drie pun­ten aan de haal.”

Boons zag heel wat licht­pun­ten in de pres­ta­tie van zijn ploeg, maar bleef toch voor­al met ont­goo­che­ling ach­ter.

“Als groep pres­teer­den we sterk en ook over mijn per­soon­lij­ke pres­ta­tie kan ik te­vre­den zijn, maar we ble­ven wel zon­der pun­ten ach­ter. We staan nu tien­de en zijn dus nog niet ze­ker van het be­houd. Wat ik van RC Me­che­len vond? Niet met­een een hoog­vlie­ger. Ik weet ze­ker dat ze, als ze blij­ven spe­len zo­als op Brand­donk, geen kam­pi­oen zul­len wor­den.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.