Bouw ba­sis­school start don­der­dag

Groe­ne speel­plaats, fiet­sen­stal­ling en in­te­gra­tie ka­pel

Gazet van Antwerpen Kempen - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - (bvdl)

De bouw van de nieu­we ge­meen­te­lij­ke ba­sis­school in de Kloos­ter­straat in Gier­le (Lille) gaat don­der­dag van start. De nieu­we school is klaar bij het be­gin van het school­jaar 2019-2020.

Aan­ne­mer MBG be­gint op don­der­dag

• 1 fe­bru­a­ri met het in­rich­ten van de werf voor de bouw van de ge­meen­te­lij­ke ba­sis­school in Gier­le. De hui­di­ge, af­tand­se ge­bou­wen staan al twee jaar leeg. De leer­lin­gen en le­ra­ren zijn ver­huisd naar een tij­de­lij­ke school op de Mo­len­vel­den. Te­gen sep­tem­ber 2019 kun­nen ze te­recht in een nieuw­bouw met in to­taal twaalf klas­sen en an­de­re les­lo­ka­len. Er ko­men ook lo­ka­len voor de on­der­steu­nen­de dien­sten, een zorglo­kaal en een sa­ni­tai­re blok. “De sterk ver­ou­der­de ge­bou­wen op het do­mein wor­den ge­sloopt, met uit­zon­de­ring van de ka­pel en de ou­de tuin­muur”, zegt Wim Pee­ters (CD&V), sche­pen van On­der­wijs in Lille.

“De ka­pel wordt ge­ïn­te­greerd in het pro­ject en krijgt op het ge­lijk­vloers een po­ly­va­len­te ruim­te en op de ver­die­ping een eet­zaal. Er ko­men ook groe­ne speel­plaat­sen en een gro­te fiet­sen­stal­ling.” De toe­gang van de werf wordt ge­maakt langs de Ur­su­li­nen­straat. “De aan­ne­mer be­gint ten vroeg­ste om 6.30u te wer­ken”, legt Wim Pee­ters uit. “De vei­lig­heid van de kin­de­ren die langs de werf moe­ten, komt nooit in het ge­drang. Hier­over zijn dui­de­lij­ke af­spra­ken ge­maakt.”

FOTO BVDL

De ou­de ge­meen­te­school in de Kloos­ter­straat maakt plaats voor een nieuw­bouw.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.