Bel­gië bij­na ro­de lan­taarn

Groot­ste eco­no­mi­sche groei in zes jaar, maar...

Gazet van Antwerpen Kempen - - ECONOMIE - RU­BEN MOOIJMAN

De hoog­ste eco­no­mi­sche groei in zes jaar is in wer­ke­lijk­heid maar een ma­ger beest­je. In ver­ge­lij­king met de cij­fers van an­de­re Eu­ro­pe­se lan­den, drei­gen we op­ge­za­deld te wor­den met de ro­de lan­taarn.

De Na­ti­o­na­le Bank meld­de be­gin de­ze week dat de eco­no­mi­sche groei sinds 2011 niet meer zo hoog was ge­weest. De Bel­gi­sche eco­no­mie ging er in een jaar tijd met 1,7% op voor­uit. Goed nieuws, denk je dan. Maar gis­te­ren volg­de al met­een de dom­per. In de eu­ro­zo­ne en de Eu­ro­pe­se Unie kwam de groei vo­rig jaar uit op 2,5%. De con­clu­sie: de Bel­gi­sche groei ligt ver be­ne­den het ge­mid­del­de in de eu­ro­zo­ne. Zelfs in Frank­rijk, ja­ren­lang het ach­ter­blij­ver­tje, nam de eco­no­mie vo­rig jaar snel­ler toe dan in ons land. De Fransen klok­ten af op 1,9%, Duits­land kwam uit op 2,2% en Span­je is met 3,1% he­le­maal on­klop­baar. Zelfs Groot-Brit­tan­nië, met een eco­no­mie die zwaar ge­teis­terd wordt door de Brexit, ver­slaat Bel­gië: de Brit­ten te­ken­den vo­rig jaar 1,8% groei op. Als al­le cij­fers bin­nen zijn, zou het wel eens kun­nen dat Bel­gië qua groei de Eu­ro­pe­se ro­de­lan­taarn­dra­ger wordt. In het twee­de en der­de kwar­taal van vo­rig jaar be­hoor­de Bel­gië al tot de zwak­ste groei­ers, sa­men met lan­den als Groot-Brit­tan­nië, Ita­lië en Grie­ken­land.

In­haal­be­we­ging

Dat Bel­gië nu re­la­tief traag groeit, is lo­gisch. Door­dat de cri­sis bij ons min­der hard heeft toe­ge­sla­gen dan in an­de­re lan­den, heb­ben we een groei­voor­sprong. De rest van Eu­ro­pa maakt nu een in­haal­be­we­ging, ter­wijl de groei in ons land meer con­stant is. On­ze eco­no­mie is nu ruim 8% gro­ter dan vóór de cri­sis, die van de eu­ro­zo­ne zo’n 6%. Er is dus nog een voor­sprong. Maar dat ver­schil smelt in snel­tem­po weg. En als we een­maal ach­ter­op­hin­ken, is het heel moei­lijk om aan te klam­pen, zegt Geert Gie­lens, hoof­deco­noom van Bel­fi­us.

De cij­fers bie­den niet veel hoop. Ter­wijl ING ver­moedt dat de groei voor de eu­ro­zo­ne in 2018 op 2,4% uit­komt, blijft Bel­gië vol­gens de Na­ti­o­na­le Bank suk­ke­len. Voor dit jaar wordt het weer 1,7%, en in de ja­ren daar­na wordt het niet be­ter. Wel slech­ter.

FOTO REPORTERS / DPA

Ter­wijl ING ver­moedt dat de groei voor de eu­ro­zo­ne in 2018 op 2,4% uit­komt, blijft Bel­gië vol­gens de Na­ti­o­na­le Bank suk­ke­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.