ON­DER­TUS­SEN IN...

Gazet van Antwerpen Kempen - - OPINIE -

MEXI­CO/OUD GRAF ONT­DEKT: In het zui­den van Mexi­co-stad heb­ben ar­che­o­lo­gen een 2.400 jaar oud graf aan­ge­trof­fen. De on­der­zoe­kers leg­den in de wijk Tlal­pan tien ske­let­ten bloot op een diep­te van 1,5 me­ter, al­dus het na­ti­o­naal in­sti­tuut voor an­tro­po­lo­gie en ge­schie­de­nis. Het is de eer­ste keer dat ar­che­o­lo­gen zo­veel ske­let­ten vin­den uit de pre­klas­sie­ke pe­ri­o­de in de buurt van de Mexi­caan­se hoofd­stad. SPAN­JE/EED PUIG­DE­MONT: De zit­ting van het par­le­ment waar­in Car­les Puig­de­mont de eed zou af­leg­gen als de nieu­we mi­nis­ter-president van Ca­ta­lonië is uit­ge­steld. Dat heeft par­le­ments­voor­zit­ter Ro­ger Tor­rent aan­ge­kon­digd. Tor­rent be­na­druk­te wel dat Puig­de­mont de eni­ge kan­di­daat voor de func­tie blijft. De par­le­ments­voor­zit­ter ver­weet het Grond­wet­te­lijk Hof, dat be­slist dat de eed­af­leg­ging niet zon­der rech­ter­lij­ke goed­keu­ring kan plaats­vin­den, “de rech­ten van mil­joe­nen Ca­ta­la­nen te schen­den”. VS/LIJST INTIMI POE­TIN: Het Ame­ri­kaan­se mi­nis­te­rie van Fi­nan­ci­ën heeft een lijst vrij­ge­ge­ven met Rus­si­sche lei­ding­ge­ven­den en za­ken­men­sen die nau­we ban­den heb­ben met de Rus­si­sche president Vla­di­mir Poe­tin. De lijst komt er in na­vol­ging van een wet om Rus­land te straf­fen voor de ver­on­der­stel­de in­men­ging bij de ver­kie­zin­gen, maar zal niet on­mid­del­lijk aan­lei­ding ge­ven tot nieu­we sanc­ties. Op de lijst staan meer dan twee­hon­derd na­men, zo­als de mi­nis­ter van Bui­ten­land­se Za­ken Ser­gej La­vrov, pre­mier Dmi­tri Med­ve­dev en le­den van de Rus­si­sche in­lich­tin­gen­dien­sten.

NE­DER­LAND/SHELL OP HET MATJE: De Twee­de Ka­mer, de Ne­der­land­se Ka­mer van Volks­af­ge­vaar­dig­den, wil de Brits-Ne­der­land­se ener­gie­gi­gant Shell aan de tand voe­len over een be­sluit om doch­ter­be­drijf NAM (Ne­der­land­se Aard­olie Maat­schap­pij) ju­ri­disch op af­stand te plaat­sen. Een voor­stel van GroenLinks om een hoor­zit­ting te hou­den, wordt breed ge­steund. Mo­ge­lijk vindt die hoor­zit­ting mor­gen al plaats.

DUITS­LAND/UITLAATTEST: De di­rec­tie van de Duit­se au­to­bou­wer Volks­wa­gen heeft de di­rec­teur van zijn lob­by­dienst, Tho­mas Steg, ge­schorst voor diens rol in het op­zet­ten van uit­laat­tests op apen. Dat heeft Volks­wa­gen be­kend­ge­maakt. “Tho­mas Steg (...) is zijn ver­ant­woor­de­lijk­he­den kwijt tot er dui­de­lijk­heid is over wat er plaats­ge­von­den heeft”, al­dus Volks­wa­gen in een pers­be­richt. De au­to­bou­wer zegt dat het in­ter­ne on­der­zoek “aan ho­ge snel­heid ver­loopt”.

VK/MI­NIS­TER VOOR RECH­TER: De be­roem­de we­ten­schap­per Step­hen Haw­king en een re­sem an­de­re ge­zond­heids­ac­ti­vis­ten heb­ben de toe­stem­ming ge­kre­gen om de Brit­se mi­nis­ter van Ge­zond­heid Je­re­my Hunt voor de rech­ter te sle­pen. De kla­gers stel­len dat het er de re­ge­ring om te doen is de na­ti­o­na­le ge­zond­heids­dienst (NHS) der­ma­te uit te hol­len dat zij een pri­va­ti­se­ring er­van als “enig al­ter­na­tief” kan pre­sen­te­ren. JEMEN/SEPARATISTEN ROND PA­LEIS: Strij­ders van het se­pa­ra­tis­ti­sche zui­den van Jemen heb­ben gis­te­ren het pre­si­den­ti­eel pa­leis in Aden om­sin­geld. Dat is het ge­volg van drie da­gen zwa­re strijd, waar­bij de re­ge­rings­troe­pen en­ke­le sleu­tel­po­si­ties heb­ben moe­ten prijs­ge­ven. In het pa­leis ver­blij­ven on­der an­de­ren pre­mier Ah­med ben Dag­her en le­den van zijn re­ge­ring. FRANK­RIJK/CEO QUIKSILVER VERMIST: De Fran­se top­man van de surf-, ska­te- en snow­board­mer­ken Quiksilver, Roxy en DC Shoes is vermist. De 54-ja­ri­ge Pier­re Ag­nes sloeg over­boord bij een boot­tocht op de At­lan­ti­sche Oce­aan. Zijn boot spoel­de gis­ter­och­tend aan op een der­tig­tal ki­lo­me­ter bo­ven Bi­ar­ritz, een surf­spot in het zui­den van Frank­rijk. De CEO was een twee­tal uur eer­der al­leen ver­trok­ken uit de ha­ven van Cap­bre­ton. Hij wil­de op zee inkt­vis­sen van­gen. De kust­wacht scha­kel­de drie he­li­kop­ters en een aan­tal red­dings­bo­ten in.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.