“Net daar­om vlie­gen we nooit bo­ven de stad”

Er­va­ren pi­loot maakt in Spoor Oost nood­lan­ding met oud vlieg­tuig­je

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - News - (dvd)

Op­schud­ding in Bor­ger­hout: een vlieg­tuig­je moest er een nood­lan­ding ma­ken aan Spoor Oost. “Om de­ze re­den vlie­gen we nooit bo­ven de stad”, zegt pi­loot Vin­cent Car­pen­tier (51), die het toe­stel zon­der brok­ken én zon­der ge­won­den wist neer te zet­ten.

Car­pen­tier was met het vlieg­tuig­je ● on­der­weg naar Bras­schaat, waar dit week­end het Fly­ing Fes­ti­val plaats­vindt op het ter­rein van de lo­ka­le mo­tor­vlieg­club. “On­der­weg be­gon de mo­tor te sput­te­ren”, ver­telt Car­pen­tier. “Een her­start was on­mo­ge­lijk, dus heb ik naar een ge­schik­te lo­ca­tie ge­zocht om een nood­lan­ding te ma­ken. Ge­luk- kig had ik die snel ge­von­den.”

Het be­wus­te vlieg­tuig is on­der­deel van de col­lec­tie van het mu­se­um Stam­pe & Ver­ton­gen op de lucht­ha­ven van Deur­ne. Het gaat om een re­pli­ca, ge­bouwd in de ja­ren ze­ven­tig, van een Nieuport 28 uit de Eer­ste We­reld­oor­log. “Op zich is het nog een jon­ge mo­tor met wei­nig uren”, zegt Car­pen­tier. “Het vlieg­tuig heeft al­tijd in het mu­se­um ge­staan en is pri­ma on­der­hou­den. Het kreeg nog niet zo lang ge­le­den een vol­le­dig on­der­houd en was vol­le­dig tech­nisch ge­keurd. Wat er dus juist is mis­ge­gaan, zul­len we nu moe­ten uit­zoe­ken.”

Zeer er­va­ren pi­loot

Dat Vin­cent Car­pen­tier, uit Hech­tel, het vlieg­tuig­je zon­der brok­ken wist neer te zet­ten, is niet ge­heel toe­val­lig. De man is be­roeps­pi­loot op lijn­vluch­ten en was in het ver­le­den in­struc­teur voor de F-16-pi­lo­ten van de Bel­gi­sche lucht­macht. “Ik ben blij dat er geen scha­de is, of toch niet di­rect zicht­baar”, ver­telt Car­pen­tier. “Net om de­ze re­den vlie­gen we nooit bo­ven de stad: daar is het een stuk moei­lij­ker om een ge­schik­te plaats voor een nood­lan­ding te vin­den. En als het dan toch moet, dan vlie­gen we zeer hoog, zo­dat we nog een tijd­je kun­nen zwe­ven.”

Uit voor­zorg kwa­men de hulp­dien­sten vrij­dag­avond mas­saal naar de plaats van de nood­lan­ding. Maar uit­ein­de­lijk werd er voor­al veel ge­po­seerd voor de fo­to.

FO­TO SARE

De nood­lan­ding was ge­lukt en dus po­seer­de de pi­loot graag voor de ca­me­ra van de mas­saal aan­we­zig hulp­dien­sten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.