De We­ver als POESJENEL

Pop­pen uit Lil­lo ge­ven on­li­ne com­men­taar op ver­kie­zin­gen

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - News - ERIK VANDEWALLE

Kris Dockx en zijn the­a­ter­ge­zel­schap uit Lil­lo maak­ten een 3D-mas­ker van Bart De We­ver. De poes­je­nel­ver­sie van de Ant­werp­se bur­ge­mees­ter speelt bin­nen­kort mee in een po­li­tiek pop­pen­the­a­ter naar aan­lei­ding van de Ant­werp­se ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen.

“We ge­ven de ou­de pop­pen een nieuw le­ven ● en ma­ken po­li­tiek the­a­ter naar aan­lei­ding van de ko­men­de ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen. Po­li­ti­ci kun­nen hier­in dus niet ont­bre­ken. Bart De We­ver is al be­reid ge­von­den om mee te spe­len en dus krijgt een van on­ze pop­pen het De We­ver­mas­ker op­ge­zet”, zegt Kris Dockx van het Kruit­ma­ga­zijn.

“Het is niet de be­doe­ling om woor­den in de mond van de po­li­ti­ci te leg­gen. Daar zor­gen ze zelf voor, want we ver­trek­ken met hun ei­gen quo­tes. Be­ken­de poes­je­nel­len als De Neus en De Sche­le ge­ven daar com­men­taar op en no­di­gen de an­de­re po­li­tie­ke poes­je­nel­len uit het­zelf­de te doen.”

Niet voor pu­bliek, wel op vi­deo

“We wil­len heel kort op de bal spe­len en dus tre­den we niet op voor pu­bliek”, zegt Dockx. “El­ke in­te­res­san­te quo­te wer­ken we di­rect uit tot een sketch van der­tig se­con­den of iets meer, waar­in De Neus en De Sche­le de po­li­tie­ke uit­spraak om­zet­ten in de taal van de man en de vrouw in de straat. Al­les wordt ge­filmd met vier ca­me­ra’s en di­rect ver­spreid via YouTu­be of Vi­meo. De­ze nieu­we vorm van the­a­ter kop­pelt ou­de pop­pen in hun oor­spron­ke­lij­ke de­cors aan mo­der­ne film­tech­nie­ken om met ge­voel voor hu­mor po­li­tiek te be­na­de­ren.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.