Pro­cu­reur-ge­ne­raal Patrick Van­den­bru­wae­ne en pro­cu­reur des Ko­nings An­ne-Ma­rie

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Interview - (sare)

Het zou een in­ter­view over het nieu­we ge­rech­te­lijk jaar en de wer­king van jus­ti­tie in de pro­vin­cie Ant­wer­pen wor­den, maar de ac­tu­a­li­teit be­slis­te daar an­ders over. De lo­ka­le po­li­tie werd in Bor­ger­hout aan­ge­val­len en de fe­de­ra­le po­li­tie luid­de de alarm­bel over de co­ca­ï­ne­smok­kel. En ook daar heb­ben pro­cu­reur-ge­ne­raal Patrick Van­den­bru­wae­ne en pro­cu­reur des Ko­nings An­neMa­rie Gepts, de twee be­lang­rijk­ste staan­de ma­gi­stra­ten in de pro­vin­cie Ant­wer­pen, een me­ning over.

La­ten we be­gin­nen bij de ● Turn­hout­se­baan. Het par­ket com­mu­ni­ceer­de snel toen bleek dat er wel de­ge­lijk ge­weld ge­bruikt werd te­gen de agen­ten. Waar­om?

Gepts: Er werd ge­zegd dat de po­li­tie de waar­heid niet sprak (na het in­ci­dent op de Turn­hout­se­baan op 1 sep­tem­ber ont­stond een wel- les-nie­tes­spel over of de po­li­tie wel aan­ge­val­len was, red.). Wij trach- ten dan als Open­baar Mi­nis­te­rie de waar­heid te ach­ter­ha­len, dat is voor ons heel be­lang­rijk. Ze­ker in zo’n de­li­ca­te za­ken. Dan moe­ten ook wij on­ze ver­ant­woor­de­lijk- heid ne­men. En als er dan beel- den naar bo­ven ko­men, vind ik het on­ze taak dat te mel­den. Dat is ook een sig­naal naar de maat- schap­pij en de po­li­tie, dat wij de waar­heid zoe­ken.

● Een an­der heet hang­ij­zer in Ant­wer­pen: drugs. Ge­rech­te­lijk di­rec­teur Stan­ny De Vlie­ger wil een rui­me­re aan­pak van de co­ca­ï­ne­smok­kel en bij­ho­ren­de pro­ble­men. Be­grijpt u die kri­tiek?

Van­den­bru­wae­ne: Wij wa­ren aan­we­zig bij het over­leg.

Gepts: De he­te aard­ap­pel wordt vaak door­ge­scho­ven naar po­li­tie en jus­ti­tie, maar er

zijn ook an­de­re part­ners be­trok­ken. Ik zie dat niet echt als kri­tiek maar als een voor­stel voor een vei­lig­heids­be­leid waar­in ie­der­een zijn ver­ant­woor­de­lijk­heid op­neemt.

On­der­tus­sen woedt er een ● drugs­oor­log in Ant­wer­pen, met tien­tal­len schiet­in­ci­den­ten. Moet er dan niet au­to­ma­tisch een ver­snel­ling ho­ger ge­scha­keld wor­den?

Gepts: Het aan­tas­ten van de fy­sie­ke in­te­gri­teit is een grens. Dat maakt het tot een ab­so­lu­te pri­o­ri­teit voor ons. Je moet je maar eens voor­stel­len dat je kin­de­ren net voor­bij­fiet­sen als er ge­scho­ten wordt. Je hoopt maar dat zo ie­mand niet in je wijk woont.

Van­den­bru­wae­ne: Re­pres­sie moet je ook kun­nen ka­de­ren in een glo­ba­le aan­pak. Het is niet vol­doen­de men­sen in de ge­van­ge­nis te stop­pen. Als het no­dig is moe­ten men­sen van wel­zijns­zorg mee aan ta­fel met jus­ti­tie.

Een drugs­ba­ron die in en­ke­le ● ja­ren door­ge­groeid is naar de top van de in­ter­na­ti­o­na­le drugs­han­del gaat u toch niet meer op het rech­te pad krij­gen met maat­schap­pe­lij­ke zorg?

Gepts: Nee, maar wij zijn het ein­de van de ket­ting. Er is een pak­ket aan maat­re­ge­len no­dig. De co­ca­ï­ne­tra­fiek vol­le­dig uit­slui­ten is een uto­pie, maar we moe­ten wel kij­ken wie wat kan bij­dra­gen.

Re­cent werd door een ● drugs­ben­de een deel van een dos­sier ge­sto­len. Is het pa­pie­ren dos­sier niet voor­bij­ge­streefd?

Gepts: Ja, want pro­ble­men zo­als dit voor­val zijn een ge­volg van dat pa­pie­ren dos­sier. Daar­om is het di­gi­ta­li­se­ren van dos­siers een ab­so­lu­te pri­o­ri­teit. De pro­cu­reur-ge­ne­raal als voor­zit­ter van het Col­le­ge van pro­cu­reurs-ge­ne­raal en ik als voor­zit­ter van de Raad van pro­cu­reurs des Ko­nings zet­ten daar al­le­bei op in.

Is er een ti­ming? ●

Van­den­bru­wae­ne: De bouw­ste­nen voor die di­gi­ta­li­se­ring wor­den ge­legd. De be­doe­ling is naar een wer­ke­lijk di­gi­taal dos­sier te gaan. Maar we mo­gen geen stap­pen over­slaan.

Hoort daar ook een stan­daardaan­pak ● over het he­le ar­ron­dis­se­ment bij: voor be­paal­de mis­da­den over­al de­zelf­de aan­pak?

Gepts: We ko­men in­der­daad van drie ex-ar­ron­dis­se­men­ten (Ant­wer­pen, Turn­hout en Me­che­len wer­den in 2014 sa­men­ge­voegd door de her­vor­ming van jus­ti­tie, red.), met een soms apar­te aan­pak. Be­paal­de mis­drij­ven moe­ten we in de toe­komst over­al stan­daard op de­zelf­de ma­nier kun­nen af­han­de­len. Het gaat om pri­o­ri­tei­ten. Een ge­wa­pen­de over­val staat he­le­maal bo­ven­aan on­ze pri­o­ri­tei­ten­lijst. Daar vor­de­ren we di­rect de aan­hou­ding. Maar ook een fiets­dief­stal moet een ge­volg krij­gen. Dat kan gaan van min­ne­lij­ke schik­king of be­mid­de­ling tot snel­recht of recht­streek­se dag­vaar­ding. Min­der pri­o­ri­tai­re fei­ten zijn bij­voor­beeld be­le­di­gin­gen en las­ter.

Van­den­bru­wae­ne: De res­pons moet in over­een­stem­ming met de zwaar­te van de fei­ten zijn. Sub­sti­tu­ten moe­ten niet blin­de­lings te­werk­gaan. Wel­ke mens zit er ach­ter het dos­sier, wie zijn da­der en slacht­of­fer? Op ba­sis daar­van moet een on­af­han­ke­lij­ke af­we­ging ge­maakt wor­den in het be­lang van de maat­schap­pij.

Gepts: Per mis­drijf zijn er ver­schil­len­de mo­ge­lijk­he­den. Het mag geen band­werk wor­den

pro­cu­reur-ge­ne­raal bij het hof van be­roep in Ant­wer­pen sinds 2014

li­cen­ti­aat in de rech­ten (KU Leu­ven)

start­te in 1985 bij het par­ket Den­der­mon­de

werd in 1995 eer­ste sub­sti­tuut-pro­cu­reur des Ko­nings in Den­der­mon­de

hoofd van de dienst en­quê­tes bij het Co­mi­té P 1994-1996

be­gon in 1996 als sub­sti­tuut-pro­cu­reur-ge­ne­raal bij het par­ket-ge­ne­raal in Ant­wer­pen

ka­bi­nets­chef bij jus­ti­tie­mi­nis­ter Marc Ver­wilg­hen (Vld) in 1999-2000

sinds 2007 lei­ding­ge­vend ma­gi­straat bij ka­mer van in­be­schul­di­ging­stel­ling

werd in 2012 eer­ste ad­vo­caat-ge­ne­raal

voor­zit­ter van het Col­le­ge van pro­cu­reurs-ge­ne­raal en van het col­le­ge van het Open­baar Mi­nis­te­rie

FO­TO KIONI PAPADOPOULOS

In te­gen­stel­ling tot hun voor­gan­gers ko­men Patrick Van­den­bru­wae­ne en An­ne-Ma­rie Gepts ver­ras­send goed over­een. “De pro­cu­reur-ge­ne­raal en de pro­cu­reur des Ko­nings moe­ten vier han­den op een buik zijn. On­ze job is al moei­lijk ge­noeg.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.