Gepts over po­li­tie­ge­weld, de drugs­oor­log en de her­vor­ming van jus­ti­tie

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Interview -

maar de stan­daar­den zijn een lei­draad voor jon­ge ma­gi­stra­ten.

Waar­om is dan het nul­to­le­ran­tie­be­leid voor drugs niet over­al in de pro­vin­cie van toe­pas­sing?

Gepts:

De over­last­pro­ble­ma­tiek is niet over­al de­zelf­de. En ook de hulp­ver­le­ning moet er zijn, we wil­len dui­de­lijk stel­len dat dat nul­to­le­ran­tie­be­leid niet zui­ver re­pres­sief is.

Wat vin­den jul­lie van de re­cen­te kri­tiek van de Gent­se pro­fes­sor cri­mi­no­lo­gie Tom De­cor­te die een ver­band ziet tus­sen de zo­ge­naam­de ‘war on drugs’ en de re­cen­te schiet­in­ci­den­ten in het drugs­mi­li­eu?

Gepts:

Ik weet niet waar hij dat haalt. Ik vind dat als pro­fes­so­ren zo­iets zeg­gen, het wel we­ten­schap­pe­lijk on­der­bouwd moet zijn, an­ders is men zo­maar een the­o­rie aan het ver­kon­di­gen. Bei­de za­ken gaan over een an­der pu­bliek. Die schiet­in­ci­den­ten heb­ben te ma­ken met de in­ter­na­ti­o­na­le ge­or­ga­ni­seer­de cri­mi­na­li­teit, niet met de straat­dea­lers en ver­slaaf­den.

Wij wer­ken ie­de­re dag met be­wij­zen voor de waar­heids­vin­ding. Een ver­moe­den blijft een ver­moe­den. Daar trek­ken we ook niet mee naar de recht­bank. On­ze stand­pun­ten moe­ten ge­fun­deerd zijn.

Van­den­bru­wae­ne:

De ge­van­ge­nis­sen zit­ten on­der­tus­sen over­vol. Vor­de­ren jul­lie daar­om min­der ef­fec­tie­ve cel­straf­fen?

Gepts:

De ge­van­ge­nis als ver­geet­hoek is niet al­tijd de bes­te op­los­sing. We moe­ten men­sen een kans kun­nen ge­ven.

De ge­van­ge­nis is het ul­tie­me re­me­die. Min­der ef­fec­tie­ve straf­fen vor­de­ren voor min­der be­lang­rij­ke ver­grij­pen

Van­den­bru­wae­ne:

is een dui­de­lijk ge­ko­zen op­tie. We moe­ten als ver­te­gen­woor­di­ger van de maat­schap­pij het sig­naal ge­ven dat het recht op een fout be­staat. Niet al­les in de maat­schap­pij moet over­ge­cri­mi­na­li­seerd wor­den, we moe­ten ver­mij­den dat ie­der­een een straf­blad krijgt.

Het is ook niet wen­se­lijk al­les voor de recht­bank te bren­gen. Er zijn ver­schil­len­de an­de­re ma­nie­ren om de staat te ver­goe­den zo­dat scho­len ge­bouwd kun­nen wor­den of om slacht­of­fers te ver­goe­den zon­der acht à tien jaar te wach­ten.

Gepts:

Jul­lie wil­len veel ver­an­de­ren, zijn daar mid­de­len voor?

Gepts:

Bud­get is in­der­daad een van de gro­te be­zorgd­he­den. Neem het per­so­neels­te­kort. We wer­ken al een jaar on­der de 90%. Met de ha­ven en het ter­ro­ris­me er­bij is dat zwaar. Vroe­ger werk­te één ie­mand full­ti­me op ter­ro­ris­me­dos­siers. Nu zijn dat twee à drie men­sen, bij­ge­staan door een zes­tal ma­gi­stra­ten die deel­tijds ook ra­di­ca­li­se­ring in cor­rec­ti­o­ne­le en jeugd­dos­siers op­vol­gen.

We heb­ben al­le­bei men­sen die ge­de­ta­cheerd zijn, bij­voor­beeld Paul Van Tig­chelt naar het OCAD. Ei­gen­lijk zou­den we daar de fac­tuur voor moe­ten kun­nen ge­ven, zo­dat wij ie­mand an­ders kun­nen be­ta­len.

We moe­ten men­sen met be­paal­de ta­len­ten kun­nen aan­wer­ven. Ik had laatst ne­gen­tien kan­di­da­ten voor ma­gi­straat, maar ik kan mo­men­teel nie­mand aan­ne­men.

Van­den­bru­wae­ne:

Gepts:

In ge­rech­te­lij­ke krin­gen is veel te doen om de her­vor­ming van het hof van as­si­sen, waar­door steeds min­der za­ken voor een volks­ju­ry be­slecht wor­den. Hoe staan jul­lie daar­te­gen­over?

As­si­sen is een ma­nier voor de bur­ger om ken­nis te ma­ken met de wer­king van jus­ti­tie. Ooit werd ik na een as­sisen­zaak aan­ge­spro­ken door een man wiens vrouw in de ju­ry had ge­ze­teld. Hij was el­ke dag ko­men kij­ken en zei me dat hij fier was op on­ze jus­ti­tie. Ik vind dan ook dat we voor­zich­tig moe­ten zijn. Niet al­les mag in func­tie van het fi­nan­ci­ë­le plaat­je be­ke­ken wor­den. Be­spa­ring is één ding, maar een goe­de wer­king van jus- ti­tie is be­lang­rij­ker.

Ik merk dat er nu al druk is om as­si­sen te­rug te in­stal­le­ren. Zelf heb ik er ook heel veel ge- leerd als ma­gi­straat. Voor een ju- ry moet je za­ken an­ders ver­woor- den dan voor be­roeps­rech­ters.

Van­den­bru­wae­ne:

Gepts:

Jul­lie zijn ver­ba­zend eens­ge­zind. Jul­lie voor­gan­gers Yves Lié­geois en Her­man Dams had­den het moei­lij­ker om sa­men door een deur te kun­nen. Zijn die pro­ble­men ver­le­den tijd?

Gepts:

On­ze job is al moei­lijk ge­noeg. We gaan ons niet be­zig­hou­den met con­flic­ten. Zo’n con­flict is ook heel ne­ga­tief voor de beeld­vor­ming van jus­ti­tie. Ik was ten tij­de van het con­flict pro­cu­reur in Me­che­len en werd er­over aan­ge­spro­ken, zo­wel door ma­gi­stra­ten als in de maat­schap­pij.

We kun­nen vast­stel­len dat de rust is te­rug­ge­keerd. Daar­om over­leg­gen we ook veel, bij­voor­beeld in za­ken die het ar­ron­dis­se­ment over­stij­gen. Een van mijn voor­gan­gers zei ooit: ‘de pro­cu­reur-ge­ne­raal en de pro­cu­reur des Ko­nings moe­ten vier han­den op een buik zijn’.

Kri­tiek mag er dat is zelfs goed.

ne­ga­ti­vi­teit helpt

Van­den­bru­wae­ne:

Gepts:

zijn, Maar niet. SAM REYNTJENS PETER GORIS

PATRICK VAN­DEN­BRU­WAE­NE

Pro­cu­reur-ge­ne­raal

“Ik merk dat er nu al druk is om as­si­sen te­rug te in­stal­le­ren. Zelf heb ik er ook heel veel ge­leerd als ma­gi­straat.” “Niet al­les in de maat­schap­pij moet over­ge­cri­mi­na­li­seerd wor­den, we moe­ten ver­mij­den dat ie­der­een een straf­blad krijgt.”

Pro­cu­reur-ge­ne­raal

(PG):

● heeft de lei­ding van het Open­baar Mi­nis­te­rie (OM) bij het hof van be­roep en de ar­beids­recht­bank in Ant­wer­pen. Hij staat aan het hoofd van het par­ket-ge­ne­raal voor het res­sort Ant­wer­pen-Lim­burg. De PG zit ook in het Col­le­ge van pro­cu­reurs-ge­ne­raal. Dat col­le­ge, waar­van Van­den­bru­wae­ne de hui­di­ge voor­zit­ter is, ziet toe op het straf­rech­te­lijk be­leid en op de goe­de wer­king van het OM.

Pro­cu­reur des Ko­nings (PdK):

● staat aan het hoofd van een ar­ron­dis­se­men­teel par­ket. In het ge­val van Gepts is dat het par­ket Ant­wer­pen, met als af­de­lin­gen Turn­hout, Ant­wer­pen en Me­che­len. In el­ke af­de­ling wordt ze bij­ge­staan door een af­de­lings­pro­cu­reur. Luc Fe­straets in Ant­wer­pen, Do­mi­ni­que Rey­niers in Turn­hout en Mi­cha­ël van Brus­se­len in Me­che­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.