Mos­lim­ou­ders do­pen ge­plan­de school De Dij­le

Ini­ti­a­tief­ne­mers pro­ject zoe­ken con­tact met buurt­be­wo­ners

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Mechelen -

De Me­chel­se ou­ders met plan­nen voor een is­la­mi­ti­sche ba­sis­school in de Ca­put­steen­straat wil­len het ge­sprek aan­gaan met de buurt. Hun pro­ject heb­ben ze on­der­tus­sen ook een naam ge­ge­ven: vrije ba­sis­school De Dij­le.

Al in 2011 heeft een groep mos­lim­ou­ders in ● Me­che­len het ini­ti­a­tief ge­no­men om een school­pro­ject op te star­ten. Het moet een op­los­sing bie­den voor de ach­ter­stand die et­nisch-cul­tu­re­le min­der­he­den in het on­der­wijs op­lo­pen. Met die am­bi­tie heb­ben ze in 2013 de vzw Isla­mi­tisch On­der­wijs Me­che­len (IOM) op­ge­richt. Die moest de er­ken­ning en sub­si­di­ë­ring van een is­la­mi­ti­sche dia­loog­school voor kin­de­ren van 2,5 tot 12 jaar voor­be­rei­den.

Voor de school liet de vzw haar oog val­len op de ter­rei­nen van het voor­ma­li­ge ka­chel­be­drijf En­sign in de Ca­put­steen­straat, vlak bij Te­le­net. Er werd een ac­tie op­ge­start om geld in te za­me­len voor het pro­ject. Met suc­ces, maar door een ge­rech­te­lijk on­der­zoek kwam er in maart 2016 een kink in de ka­bel. Er wa­ren aan­wij­zin­gen dat een deel van het in­ge­za­mel­de geld af­kom­stig was van drugs­han­del. De ini­ti­a­tief­ne­mers dis­tan­ti­eer­den zich daar pu­bliek van. Het on­der­zoek loopt nog.

Ruim een jaar la­ter heb­ben de ini­ti­a­tief­ne­mers Als lo­ca­tie heb­ben de ini­ti­a­tief­ne­mers de ter­rei­nen van het voor­ma­li­ge ka­chel­be­drijf En­sign in de Ca­put­steen­straat op het oog.

JEAN AERTS

Buurt­co­mi­té Ca­put­steen

‘‘Er is een vraag om met men­sen uit de rui­me­re buurt rond de ta­fel te zit­ten. Wij in­for­me­ren de buurt en spe­len even­tu­e­le op­mer­kin­gen van buurt­be­wo­ners door.’’

hun hoop op een school nog niet op­ge­ge­ven. Zo zoe­ken de ou­ders voor vrije ba­sis­school De Dij­le, zo­als ze het pro­ject sinds kort noe­men, een draag­vlak in de buurt. En­ke­le we­ken ge­le­den heb­ben ze een vi­sie­tekst rond het pro­ject be­zorgd aan het buurt­co­mi­té. “Er is een vraag om met men­sen uit de rui­me­re buurt rond de ta­fel te zit­ten. Wij in­for­me­ren de buurt en spe­len even­tu­e­le op­mer­kin­gen van buurt­be­wo­ners door”, zegt Jean Aerts van buurt­co­mi­té Ca­put­steen. Hij zegt dat om­wo­nen­den zich voor­al zor­gen ma­ken over de ver­keers­druk, om­dat er in de buurt al twee scho­len zijn.

Over het pro­ject zelf wenst het co­mi­té geen standpunt in te ne­men. “Of wij nu ak­koord gaan met de school of er­te­gen zijn, het is aan de ho­ge­re over­heid om hier een be­slis­sing over te ne­men”, geeft Aerts aan. Buurt­be­wo­ner Fred­dy De Wil­der had al con­tact met de ini­ti­a­tief­ne­mers. “Ze wil­len met hun pro­ject ver­der gaan dan het school­se ge­beu­ren en op een po­si­tie­ve ma­nier so­ci­a­le ver­ant­woor­de­lijk­heid op­ne­men in de buurt. Zo zijn ze be­reid om de school­ge­bou­wen in de toe­komst open te zet­ten voor ac­ti­vi­tei­ten van de buurt”, ver­telt De Wil­der. Bin­nen­kort wordt het dos­sier van de is­la­mi­ti­sche ba­sis­school ook be­spro­ken in de wijk­raad.

“Werkt se­gre­ga­tie in de hand”

Voor het stads­be­stuur is de school, waar­voor de geld­in­za­me­lin­gen op­nieuw zou­den lo­pen, geen op­tie. “We zijn het idee niet ge­ne­gen”, re­a­geert sche­pen van On­der­wijs Marc Hen­d­rickx (N-VA). “Per­soon­lijk zal ik er al­les aan doen om dit pro­ject te­gen te hou­den. Het werkt de se­gre­ga­tie in on­ze sa­men­le­ving al­leen maar in de hand. En dat ter­wijl in­te­gra­tie brood­no­dig is”, stelt Hen­d­rickx. SVEN VAN HAEZENDONCK

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.