Win­tam­naar (53) ver­dacht van he­le reeks dief­stal­len in ei­gen dorp

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Mechelen -

De on­der­zoeks­rech­ter heeft een 53-ja­ri­ge man uit Win­tam (Bor­nem) aan­ge­hou­den die be­ticht wordt van een reeks dief­stal­len. Die pleeg­de hij voor­na­me­lijk in zijn ei­gen dorp en in buur­ge­meen­te Hin­ge­ne (Bor­nem).

Af­ge­lo­pen woens­dag kreeg de ● po­li­tie van de zo­ne Klein-Bra­bant een mel­ding bin­nen van een dief­stal op een bouw­werf in Win­tam. De zaak kwam heel snel in een stroom­ver­snel­ling te­recht toen bleek dat ar­bei­ders van de werf de ge­sto­len spul­len had­den zien lig­gen aan een wo­ning in Win­tam.

De po­li­tie ar­res­teer­de de be­wo­ner van het huis en trof bij huis­zoe­kin­gen in zijn wo­ning en ga­ra­ge­box nog meer ge­sto­len za­ken aan. Het ging on­der meer om fiet­sen, tuin­meu­bi­lair en tuin­ver­sie­rin­gen. Al­le ge­sto­len spul­len zijn door de po­li­tie in be­slag ge­no­men.

“Voor­lo­pig wijst al­les er­op dat de mees­te dief­stal­len in Win­tam en Hin­ge­ne zelf wer­den ge­pleegd. De fei­ten wer­den ook al­le­maal de voor­bije maan­den ge­pleegd”, zegt Ne­le Poel­mans van het par­ket.

De Win­tam­naar werd voor de on­der­zoeks­rech­ter in Me­che­len ge­leid. Na een gron­dig ver­hoor werd be­slist om de man aan te hou­den en op te slui­ten in de ge­van­ge­nis van Me­che­len.

Hoe­veel dief­stal­len hij pre­cies heeft ge­pleegd is op dit ogen­blik nog niet he­le­maal dui­de­lijk om­dat het on­der­zoek nog vol­op lo­pen­de is. Om­dat de po­li­tie niet uit­sluit dat een aan­tal men­sen geen mel­ding heeft ge­maakt van dief­stal­len uit hun tuin of ga­ra­ge, wordt er ge­vraagd om dat als­nog te doen.

Slacht­of­fers kun­nen zich mel­den bij de po­li­tie van Klein-Bra­bant.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.